نام کتاب:مهندسی فرهنگ خصوصی سازی

نوشته:مهندس غلامرضا حيدري کرد زنگنه

ناشر:پندار پارس

قیمت: 4000 تومان