نام کتاب: تاریخ یکصدسال برق ایران

نظارت عالی: مسعود حجت

به کوشش: محمد اسماعیل بانکیان تبریزی

هیات راهبری: جمعی از پیشکسوتان صنعت برق ایران

ناشر: روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانیر

مجری: انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران

قیمت:10000 تومان