آزمایشگاه مرجع رله و حفاظت

 

مقدمه:
آزمایشگاه مرجع رله و حفاظت با هدف انجام آزمون‌‌های لازم بر روی رله ‌های حفاظتی براساس IEC 60255 و محصولات جانبی مرتبط همچون ترانس‌های جریان راه‌انـدازی شده است و قادر به انجـام آزمون‌هـای عملکردی و تعیین دقـت بــرای رله ‌های اولیه و ثانویه یک یا دو کمیتی می‌باشد.

گواهی نامه های تائید صلاحیت:

               - گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به شماره 704
               
               
- گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 17025:2005 از DAP  آلمان به شماره
                  DAP-PL-3893.00

دامنه فعالیت :

- انجام آزمون‌های نوعی رله های حفاظتی بر اساس استاندارد IEC 60255

- کلید و تابلوهای فشار ضعیف بر اساس استاندارد
IEC 60947-3:1991-01

- ترانس‌های جریان بر اساس استاندارد
IEC 60044-1:2003-02

- ترانسدیوسر‌های اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی بر اساس
IEC 60688:2002-05

- الزامات ایمنی برای تجهیزات الکتریکی اندازه‌گیری - کنترل و با
کاربری آزمایشگاهی (الزامات عمومی) بر اساس استاندارد‌ IEC 61010-1:2001-02

- فیوزهای فشار ضعیف (الزامات عمومی) بر اساس استاندارد IEC 60269:1998-12

- رله‌
های الکتریکی درصدی دیفرانسیل بر اساس استاندارد IEC 60255-13:1980

- رله‌
های الکتریکی امپدانس بر اساس استاندارد IEC 60255-16:1982

- نشان دهنده آنالوگ و تجهیزات جانبی آن قسمت اول: تعاریف و الزامات عمومی بر اساس استاندارد IEC6051-1:1997-12

- فیوزهای ولتاژ بالای انفجاری بر اساس استاندارد  IEC 60282-2:1995

- تجهیزات جانبی لامپ‌ها (استارتر) الزامات ایمنی عمومی بر اساس استاندارد IEC 60926:1995

- نشان دهنده آنالوگ و تجهیزات جانبی آن قسمت 9 : روش‌های تست توصیه شده بر اساس استاندارد IEC6051-9:1995-01

- منبع تغذیه ولتاژ ضعیف بر اساس استاندارد IEC61204:2001

 

تجهیزات:

ردیف

نام دستگاه

مدل

شماره سریال

1

RELAY TEST SET

FREJA 300

1500673

2

STEP UP TRANSFORMER

MAGNUS

1560293

3

PHASE ANGLE METER

PAM360

00091

4

POWER SUPPLY

AX503

294550YAZ

5

PHASE ANGLE METER

PAM360

00074

6

RELAY TEST SET

SR-98

0203010025

7

DIGITAL TIMER

TM200

1502448

8

POWER MULTI METER

PMM1

0108050037

9

POWER SUPPLY

AX501

337480YFX

10

100MHz OSCILOSCOPE

LS8106A

3637878

11

POWER SUPPLY

JPS-303A

24710

12

DDS FUNCTION GENERATOR

GX1010

N921735DXH

13

2MHZ FUNCTION GENERATOR

TG102

080243

14

ELECTRONIC PHASE SHIFTER

EPS-1000

0006010008

15

PROGRAMMBLE VOLTAGE SOURCE

PVS-1000

011010042

16

DIELECTRIC STRENGTH TESTER

RMG500+

200009145

17

LCR METER

LCR-745

3147298

18

RELAY TEST UNIT

SVERKER

1503665

19

DIGITAL TIMER

PST-TIMER

10TE 0463

20

PRIMARY CURRENT INJECTION

ODEN AT/3H

1590509

21

100MHz A/D OSCILOSCOPE

OX8100

269804

22

AC/DC CLAMP POWER METER

HEME ANALYST 2050

9905018802

23

HIGH POWER TEST SYSTEM

HPTS-95

0204020001

24

MEGGER

S1-5010

CT79EN

25

DIGITAL HI TESTER

3256

1101285

26

DIGITAL HI TESTER

3256

0104449

27

DIGITAL HI TESTER

3256

0147232

28

DIGITAL MULTI METER

MX24

102582YAH

آزمایش‌های قابل انجام :

کلید و تابلوهای فشار ضعیف براساس استاندارد IEC 60947-3:1991-01

 

 

عنوان بند

شماره بند

 

 

بندهای قابل انجام از مرحله ویژگی‌های عمومی

 

 

افزایش دما

8.3.3.1

 

 

خواص دی الکتریکی

8.3.3.2

 

 

جریان نشتی وابسته به نوع (شامل کلید فیوز نیست)

8.3.3.5

 

 

ترانس های جریان براساس استاندارد IEC 60044-1:2003-02,

عنوان بند

شماره بند

 

بندهای قابل انجام آزمون‌های نوعی

 

آزمون‌های جریان کوتاه مدت

7.1

 

آزمون افزایش دما

7.2

 

آزمون موج صاعقه

7.3.2

 

آزمون موج کلیدزنی

7.3.3

 

آزمون تعیین خطاها

11.4

 

بندهای قابل انجام آزمون‌های روتین

 

صحه‌گذاری بر نشانه‌گذاری

8.1

 

آزمون تحمل ولتاژ فرکانس قدرت برای سیم‌بندی‌های اولیه

8.2.1

 

آزمون تحمل ولتاژ فرکانس قدرت برای سیم‌بندی‌های ثانویه

8.3

 

آزمون فرکانس قدرت بین سیم‌بندی‌ها

8.3

 

آزمون اضافه ولتاژ میان دوری

8.4

 

تعیین خطاها

11.5

 

 

 

ترانسدیوسر‌های اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی براساس
IEC 60688:2002-05

شماره بند

عنوان بند

آزمون‌های نوعی قابل انجام

6.2

بررسی تغییرات نسبت به تغییرات منبع و ولتاژ تغذیه

6.3

بررسی تغییرات نسبت به تغییرات فرکانس مبنع تغذیه

6.4

بررسی تغییرات نسبت به درجه حرارت محیط

6.5

بررسی تغییرات نسبت به فرکانس وزودی‌ها

6.6

بررسی تغییرات نسبت به ولتاژ ورودی‌های

6.7

بررسی تغییرات نسبت به جریان ورودی‌ها

6.8

بررسی تغییرات نسبت به ضریب توان

6.9

بررسی تغییرات نسبت به بار خروجی

6.10

بررسی تغییرات نسبت به اعوجاج درکمیت‌های ورودی

6.11

بررسی تغییرات نسبت به میدان مغناطیسی خارجی

6.12

بررسی تغییرات جریان‌های نامتعادل

6.13

بررسی تغییرات تداخل بین المان‌های اندازه‌گیری

6.14

بررسی تغییرات پدیده خودگرمازایی

6.15

بررسی تغییرات کارکرد دائم

6.16

بررسی تغییرات تداخل مد مشترک

6.17

بررسی تغییرات تداخل مد سری

6.18

بررسی تغییرات ورودی‌های افزایش یافته مجاز

6.19

آزمون‌های ولتاژی و عایقی و الزمات ایمنی

6.20

آزمون موج ایمپالس

6.22

آزمون افزایش دما

 

الزامات ایمنی برای تجهیزات الکتریکی اندازه‌گیری –کنترل و باکاربری آزمایشگاهی (الزامات عمومی) براساس استاندارد IEC 61010-1:2001-02

شماره بند

عنوان بند

آزمون نوعی قابل انجام

6.8

آزمون قدرت دی‌الکتریکی (فرکانس قدرت)

 

فیوزهای فشار ضعیف (الزامات عمومی) براساس استاندارد
IEC 60269:1998-12

شماره بند

عنوان بند

 

آزمون‌های نوعی قابل انجام

 

8.1.4

اندازه‌گیری ابعاد

 

8.1.5.1

اندازه‌گیری مقاومت

 

8.3

افزایش دما و تلفات

 

8.4.3.1.a

جریان عدم ذوب قراردادی

 

8.4.3.1.b

جریان ذوب قراردادی

 

8.4.3.2

جریان نامی

 

8.4.3.3.2

صحه‌گذاری بر دروازه‌ها

 

8.4.3.4

اضافه بار برای

 

8.4.3.5

حفاظت قراردادی کابل در برابر اضافه بار

 

8.11.2.1

عدم خوردگی

 

8.11.2.2

آزمون مقاومت در برابر آتش

 

8.11.2.3

آزمون زنگ‌زدگی

 

 

رله‌ های الکتریکی اندازه‌گیر و حفاظت (آزمون‌های نوعی عمومی)
براساس استاندارد IEC 60255

شماره بند

عنوان بند

آزمون‌های نوعی قابل انجام

60255-6 ,4

الزامات حرارتی*

60255-6,6

مقادیر محدود کننده دینامیکی*

60255-6,7

آزمون دقت

60255-6,8

بردن نامی*

60255-6,9

آزمون‌های عایقی

60255-11

قطعی و ریپل در تغذیه

60255-6,12

نشانه‌گذاری داده‌ها

60255-21-1

آزمون‌های لرزش (سینوسی)**

60255-21-2

آزمون شوک**

60255-22-2

آزمون تغذیه الکترواستاتیکی

60255-22-4

آزمون موج‌گذاری الکتریکی EFT

60255-6,5

الزامات مکانیکی

60255-21-2

آزمون ضربه

60255-22-3

میدان مغناطیسی بازتاب شده

60255-22-5

آزمون مصونبت موج surg

60255-22-6

آزمون مصونیت در برابر موج فرکانس رادیویی

60255-22-7

آزمون مصونیت در برابر موج فرکانس قدرت

60255-25

بازتاب الکترومغناطیسی

 

رله‌ ‌های الکتریکی درصدی دیفرانسیل براساس استاندارد
IEC 60255-13:1980

شماره بند

عنوان بند

آزمون‌های نوعی قابل انجام

15.2.1

مشخصات عملکردی

15.2.2

مشخصات عملکردی زمانی

15.2.3

مشخصات پایداری در برابر هارمونیک

16

الزامات حرارتی

17

آزمون رفتار در برابر جریان عبوری

18

الزامات مکانیکی

 

رله ‌های الکتریکی امپدانس براساس استاندارد IEC 60255-16:1982

شماره بند

عنوان بند

آزمون‌های نوعی قابل انجام

15.1

آزمون تعیین مشخصه عملکرد پایدار

15.2

آزمون تعیین مشخصه عملکرد گذرا

16

الزامات حرارتی

17

الزامات مکانیکی

 

فیوزهای ولتاژ بالای انفجاری براساس استاندارد  IEC 60282-2:1995

شماره بند

عنوان بند

آزمون‌های نوعی قابل انجام

8.4

آزمون‌های دی‌الکتریکی

8.7.2.2

آزمون تعیین مشخصه پیش‌قوس

8.8.2.1

آزمون استاتیک

8.8.2.2

آزمون دینامیک

 

تجهیزات جانبی لامپ‌ها (استارتر) الزامات ایمنی عمومی IEC 60926:1995

شماره بند

عنوان بند

آزمون‌های نوعی قابل انجام

7

نشانه‌گذاری

8

حفاظت در برابر تماس اتفاقی با هادی‌های دارای ولتاژ

9

ترمینال‌ها

10

تمهیدات زمین کردن

12

مقاومت در برابر خاک و رطوبت

13

مقاومت عایقی و قدرت دی‌الکتریکی

15

بررسی گرما در استارترهای مستقل

17

قدرت مکانیکی

18

اتصالات ،هادی‌های جریان و پیچ‌ها

19

فاصله خزشی و هوایی

20

مقاومت در برابر گرما و آتش غیر عادی

21

مقاومت در برابر خوردگی

 

نشان دهنده آنالوگ و تجهیزات جانبی آن قسمت اول: تعاریف و الزامات عمومی براساس استاندارد IEC6051-1:1997-12

شماره بند

عنوان بند

آزمون‌های نوعی قابل انجام

8

سمبل‌ها و نشانه‌گذاری

9

نشانه‌گذاری ترمینال‌ها

نشان دهنده آنالوگ و تجهیزات جانبی آن قسمت 9 : روش‌های تست توصیه شده براساس استاندارد IEC6051-9:1995-01

شماره بند

عنوان بند

آزمون‌های نوعی قابل انجام

2

آزمون تعیین خطای ذاتی

3.2

تغییرات نسبت به دمای محیط

3.3

تغییرات نسبت به رطوبت

3.4

تغییرات نسبت به وضعیت مکانیکی

3.5

تغییرات نسبت به میدان مغناطیسی خارجی

3.6

تغییرات نسبت به ریپل در مقدار DC کمیت ورودی

3.7

تغییرات نسبت به اعوجاج در مقدار AC کمیت ورودی

3.8

تغییرات نسبت فرکانس کمیت ورودی

3.13

تغییرات نسبت به نگهدارنده هادی

3.14

تغییرات نسبت به میدان الکتریکی

3.17

تغییرات نسبت به منبع ولتاژ

3.18

تغییرات نسبت به فرکانس منبع ولتاژ

4.4

تغییرات نسبت به اضافه بار کوتاه مدت

4.6

تغییرات نسبت به اضافه بار دائم

4.8

تغییرات نسبت به تداوم برقراری مدار جریان پس از اتصال کوتاه بالا

4.9

انحراف از صفر

4.10

لرزش و شوک

4.14

خودگرمائی

4.17

خطای TRACKING (با توافق سازنده و کاربر)

4.18

محدوده مکانیکی تنظیم صفر

4.19

کارآیی نشانه‌گذاری


منبع تغذیه ولتاژ ضعیف بر اساس استاندارد IEC61204:2001

شماره بند

عنوان بند

آزمون‌های نوعی قابل انجام

3.1

خروجی نامی و توان کلی خروجی

3.2

محدوده کارکرد دمای محیط

3.5

جریان تغذیه اصلی

3.6

اثرات تغذیه اصلی

3.7

اثرات بارگذاری

3.8

تغییرات ولتاژ(خطای ذاتی)

3.10

تغییرات دوره‌ای و اتفاقی

3.11

اثرات تداخل

3.12

ضریب حرارتی

3.13

زمان نگهداری

3.14

زمان راه‌اندازی

3.15

زمان روشن / خاموش

3.16

پاسخ گذرا به تغییرات بار

3.17

حفاظت خروجی در برابر اضافه ولتاژ

3.18

حفاظت در برابر اضافه جریان

7.2.1

آزمون سرمای خشک

7.2.2

آزمون گرمای خشک

7.2.4

شوک

7.2.6

لرزش

 

 

قراردادهای منعقد شده:
تفاهم نامه همکاری با آزمایشگاه رله و حفاظت KEMA

سایر خدمات قابل انجام:

1.     آزمون رلـه‌ های تعمیر شده و تعیین مشخصه عملکرد واقعی و مقایسه با مشخصه عملکرد اصلی آنها

2.     کالیبراسیون دستگاه‌های تستر موجود در شرکت‌های برق منطقه‌ای

3.     اندازه‌گیری مقاومت و امپدانس (راکتانس) در حد دقت چند میکرو اهم

4.     اندازه‌گیری مقاومت‌های عایقی و مقاومت‌های بسیار بالا تا مقدار حداکثر 5 ترااهم

5.     کالیبراسیون نشان دهنده‌های ولتاژ و جریان و تعیین صحت عملکرد آنها

6.     تزریق جریان‌های بالای AC تا مقدار حداکثر 20 کیلو آمپر تحت ولتاژ تقلیل یافته 6/3 ولت و 7 کیلو آمپر تحت ولتاژ 10 ولت.

 تصاویر آزمایشگاه: