آزمايشگاه مرجع  كليد مينياتوري

 

مقدمه:


با توجه به وجود قطعات زياد در كليدهاي مينياتوري و اهميت تك تك آنها در عملكرد اين كليدها، وجود آزمايشگاهي كه با انجام آزمونهاي متعدد بتواند اطمينان لازم جهت عملكرد مناسب كليدهاي مينياتوري را براي خريداران جلب نمايد ضروري به نظر مي رسيد. لذا آزمايشگاه كليد مينياتوري پژوهشگاه نيرو در سال 1380 در راستاي هدف كنترل كيفي و فني اين گونه كليدها راه اندازي شد . در اين آزمايشگاه آزمونهاي كليدهاي مينياتوري مطابق استاندارد بين المللي IEC 60898 ويرايش سال 2003 قابل انجام مي باشند كه تاكنون كليدهاي زيادي از توليدكنندگان و واردكنندگان مختلف تحت آزمون قرار گرفته اند. هدف از انجام اين آزمونها بررسي انطباق شرايط فني اين كليدها با شرايط موجود در استاندارد مذكور مي باشد كه اين مهم نيز با ارتباطات مستمر با موسسه IEC و تدوين كنندگان استاندارد مذكور و نيز مطالعات تحقيقاتي در اجزاء و مكانيسم كليدهاي مينياتوري انجام مي پذيرد.

 

گواهي نامه هاي تائيد صلاحيت:


گواهينامه تاييد صلاحيت آزمايشگاه از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به شماره 703

گواهينامه سيستم مديريت كيفيت مبتني بر استاندارد ISO/IEC 17025:2005 از DAP آلمان به شماره

DAP-PL-3893.00

دامنه فعاليت:

آزمونهاي مربوط به كليدهاي مينياتوري مطابق با استاندارد  IEC 60898:2003

تجهيزات:

شماره سريال

مدل

نام دستگاه

رديف

------------

MT

MECHANISM TEST

1

------------

TF

TEST FINGER

2

------------

TO

OVEN

3

------------

GL

GLOW  WIRE

4

------------

HC

HUMIDITY CABINET

5

------------

TRS

TEMPERATURE RISE SYSTEM

6

------------

---------

28DAY SYSTEM

7

------------

MIS

MECHANICAL AND IMPACT SYSTEM

8

------------

MSH

MECHANICAL SHOCK SYSTEM

9

------------

MEES

MECHANICAL AND ELECTRICAL ENDURANCE SYSTEM

10

TO1PR208

TC1

TRIPPING CHRACTERISTIC1

11

TO1PR204

TC2

TRIPPING CHRACTERISTIC2

12

------------

HVS

HIGH VOLTAGE SUPPLY

13

------------

MM

MULTI METER

14

SM20101A

VC

VERNIER CALIPER

15

0400602305

ADT-18

TORQUE  WRENCH

16

TO1PR217

A-3943

VOLTAGE  REGULATING TRANSFORMER

17

------------

SF

SALT - FOG

18

------------

PT

PORTABLE TIMER

19

20021866 /311

TESTO 175-H2

DATA LOGGER

20

آزمايشهاي قابل انجام در آزمايشگاه:

سال انتشار

شماره استاندارد

عنوان

رديف

2003

IEC60898

آزمون حفاظت در برابر شوك الكتريكي

1

2003

IEC60898

آزمون مقاومت در برابر گرماي غير عادي و غير قابل اشغال بودن كليد

2

2003

IEC60898

آزمون غير قابل پاك شدني بودن علامت گذاري ها

3

2003

IEC60898

آزمون صحت علامت گذاري ها

4

2003

IEC60898

آزمون مقاومت در برابر شوك و ضربه مكانيكي

5

2003

IEC60898

آزمون مقاومت در برابر زنگ زدگي

6

2003

IEC60898

آزمون قابليت اطمينان كليدهاي از نوع ترمينال پيچي براي اتصال به سيم هاي خارجي

7

2003

IEC60898

آزمون قابليت اطمينان پيچها، قيمتهاي هادي جريان و اتصالات

8

2003

IEC60898

آزمون مشخصه قطع كليد

9

2003

IEC60898

آزمون 28روزه

10

2003

IEC60898

آزمون غير قابل تعويض پذيري كليد

11

2003

IEC60898

آزمون دوام مكانيكي و الكتريكي كليد

12

ساير خدمات قابل انجام:

1.       ارائه مشاوره‌ فني جهت بر طرف ساختن ضعفهاي كيفي كليدهاي مينياتوري

 

تصاویر آزمایشگاه: