آزمایشگاه مرجع آلودگی هوا و عوامل فیزیکی

 

مقدمه:
پژوهشگاه نیرو در راستای انجام یکی از وظایف و رسالتهای خویش و به منظور فراهم آوردن بسترهای لازم برای کاهش حجم آلاینده های زیست محیطی ناشی از مصرف انرژی در واحد های صنعتی، این آزمایشگاه را تجهیز و راه اندازی کرده است.
آزمایشگاه مرجع آلودگی هوا و عوامل فیزیکی پژوهشگاه نیرو یکی از آزمایشگاههای معتمد سازمان حفاظت محیط زیست ایران می باشد که قابلیت ارائه خدمات در زمینه اندازه گیری آلاینده های محیطی و عوامل فیزیکی بر طبـق استانـدارد ملی و بین المللی را دارا می باشد .


گواهی نامه های تائید صلاحیت:
آزمایشگاه مرجع آلودگی هوا و عوامل فیزیکی از سال 1382 دارای گواهینامه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.

همچنین این آزمایشگاه در حال استقرار سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 17025:2005 می باشد.

دامنه فعالیت:
عمده ترین فعالیت های این آزمایشگاه در آغاز بر روی نیروگاه ها و پست های انتقال، متمرکز بوده است که با توسعه فعالیتها و بازاریابی موثر محدوده فعالیتهای این آزمایشگاه گسترش یافته و در حال حاضر به کلیه صنایع کشور خدمات ذکر شده در زیر را ارائه می نماید:

1- آنالیز گاز دودکش مشتمل بر : SO2, NO2, NO,CO2,CO, O2,HC
2- اندازه گیری ذرات معلق خروجی از دودکش
3- اندازه گیری ذرات معلق محیطی ( TSP, PM2.5 , PM10 )
4- آنالیز آلاینده ها در محیطهای بسته (  SO2,CO, NO2 )
5- آنالیز  ذرات معلق محیطی در 15 کانال از  3/0 تا 20 میکرون
6- اندازه گیری شدت کلی صوت و آنالیز آن در 33 باند فرکانسی
7- اندازه گیری میدانهای الکتریکی و مغناطیسی در فرکانس 50/60 هرتز
8- اندازه گیری ارتعاش در محدوده فرکانسی 10 هرتز تا 10 کیلو هرتز
9- اندازه گیری شدت روشنایی

تجهیزات:

شماره سریال

مدل

نام دستگاه

ردیف

0632-3500

Testo 350,

آنالیز کننده گاز دودکش

1

8F030029

Grimm 1.108

پایش ذرات معلق محیطی (غبار سنج)

2

5102

Tcr- Tecora

اندازه گیری ذرات معلق خروجی از دودکش و کل ذرات معلق محیطی ( (PM10,PM2.5

3

86343

Holaday-3604

اندازه گیر میدانهای الکتریکی و مغناطیسی

4

3120007

Quest  1700

صدا سنج

5

1010002

Quest  VI-90

ارتعاش سنج

6

435500

Testo 545

لوکس متر ) اندازه گیر شدت روشنایی)

7

000778
006063

Monitor plus-compure

آنالیز کننده محیطی NO2   و CO

8

01040247

GfG - G202 S

آنالیز کننده محیطیSO2

9

278295

MRU - Delta 1600 S-IV

آنالیز کننده HC

10

071104

Air flow

اندازه گیری سرعت و جهت با د

11

010120

Testo

دما و رطوبت سنج

12

آزمایشهای قابل انجام در آزمایشگاه:

سال انتشار

شماره استاندارد

عنوان

ردیف

1991

ASTM D3154

سرعت متوسط در کانال( روش پیتو تیوپ)

1

1999

EN-481, ISO 7708

نمونه برداری از ذرات معلق هوا

2

2003

ISO 9096

تعیین دبی جرمی و غلظت ذرات معلق خروجی از دودکش به روش وزن سنجی

3

1991
1999

ASTM D4096 , EN12341

تعیین کل ذرات معلق در هوای محیط (به روش حجم بالا)

4

1997

ASTM D6522 , EPACTM030

آنالیز گاز دودکش مشتمل بر : NO2,NO,CO,CO2,SO2 O2 , بوسیله سنسورهای  الکتروشیمیایی

5

1994

IEEE std  644

اندازه گیری میدانهای الکتریکی و مغناطیسی درزیر خطوط فشار قوی

6

2000

ISO  3746

تعیین شدت فشار صوت حاصل از منابع تولید صوت

7

1989

ISO 2631

اندازه گیری ارتعاش وارده به بدن انسان در فرکانس 10 تا 10کیلو هرتز

8

1987

ANSI RP-7-01

اندازه گیری شدت روشنایی

9

قراردادهای منعقد شده:

صنایع ریخته گری

صنایع شیمیایی

نیروگاههای بخاری ،گازی و سیکل ترکیبی و پستها و خطوط انتقال نیرو

صنایع دارویی

صنایع پتروشیمی

صنایع فلزی (فولاد ،آلومینیوم، مس )

صنایع سیمان

صنایع چوب و کاغذ

صنایع نفت و  گاز

 تصاویر آزمایشگاه: