آزمایشگاه مرجع سوخت و روغن

مقدمه:
اهمیت کاربرد سوخت، روغنهای صنعتی، روغنهای عایقی، و گریسهای روان کننده در روند تولید برق و کارکرد ماشین آلات صنعتی دیگر ، بر کسی پوشیده نیست. برای تامین انرژی مورد نیاز در اکثر قریب به اتفاق نیروگاهها اعم از گازی و یا حرارتی و نیز در سایر صنایع از سوختهای فسیلی مشتق از نفت خـام استفاده می شود. به منظور استفاده از این سرمایه ملی، تعیین کیفیت و ارزیابی سوختهای مصرفی در این مراکز ضرورت پیدا می نماید. روغنهای مورد مصرف در صنعت برق، صنایع وابسته و نیز سایر صنایع، در شمار کالاهای استراتژیک و اساسی قرار داشته و شامل طیف وسیعی از روغنهای صنعتی اعم از روغنهای روان کننده مانند روغن توربین، هیدرولیک، دنده، موتور، دیزل، و روغنهای عایقی برای استفاده در ترانسفورمرها و کلیدهای قدرت می باشد.
استفاده و انتخاب روغن مناسب در هنگام خرید و کنترل کیفیت و بررسی آن در طول مدت بهره برداری، از فرسایش بیش از موعد و بروز خطرات جدی در سیستم استفاده کننده روغن ممانعت نموده و حاکی از کارکرد صحیح ماشین آلات صنعتی خواهد بود.
آزمایشگاه سوخت و روغن با در اختیار داشتن امکانات آزمایشگاهی مجهز و دانش فنی، با بهره گیری از پرسنل مجرب و کار آزموده و تکیه بر تجربیات چندین ساله در راستای هدفهای یاد شده حرکت می نماید. این آزمایشگاه آنالیزهای خود را با استانداردهای بین المللی ASTM, IP, DIN, ISO و نیز استانداردهای ملی ایران مطابقت داده و هماهنگ نموده است.

گواهی نامه های تائید صلاحیت:

1- گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به شماره 145

2- گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 17025:2005 از DAP آلمان به شماره
DAP-PL-3893.00

دامنه فعالیت:

دامنه فعالیت آزمایشگاه مرجع سوخت و روغن موارد زیر را در بر می گیرد:
1-بررسی کارشناسی، کنترل کیفیت و انجام آزمایشهای تعیین مشخصات فنی بر روی روغنهای صنعتی، روغنهای عایقی، سوختهای مایع، گریسهای روان کننده و کفهای آتش نشانی مورد مصرف در صنعت برق.
2- تعیین معادل داخلی برای روغنهای خارجی ارزبر وارداتی
3-بررسی و تعیین روغن مناسب برای سرریز بر روی روغنهای عایقی ترانسفورمرها
4-تعیین پایه و نوع روغنهای عایقی و گریسهای روان کننده
5-راه اندازی و کالیبراسیون دستگاهها و تجهیزات سوخت و روغن
6-شناسایی نوع روغنهای ناشناخته


-بررسی کارشناسی و تعیین مشخصات فنی شامل موارد زیر می باشد:


الف. روغنهای صنعتی                                             ج. سوختهای مایع

-روغنهای روان کننده                                                  -سوختهای سبک مایع
-روغنهای هیدرولیک                                                  - سوختهای سنگین مایع

-روغن موتور                                                                               د. گریسها
-روغن دنده                                                             -گریسهای بنتونی
-روغن کمپرسور                                                       - گریسهای صابونی

ب. روغنهای عایقی                                              
-گریسهای ژله ای            
-روغنهای ترانسفورمر                                                ه. کفهای اطفاء حریق
-روغنهای کلیدهای فشار قوی                                   -کفهای پروتویینی
-کفهای فلورو پروتویینی
-کفهای سنتزی

تجهیزات:

شماره سریال

مدل

نام دستگاه

ردیف

F421

11860-0

تقطیر

1

1380

-

دستگاه نقطه اشتعال باز

2

0285

13450

دستگاه نقطه اشتعال بسته

3

-

-

Water cont. dean & stark

4

81970197

EXD

سانتریفوژ

5

0127982401

Capp III

 دستگاه اندازه گیری نقطه ریزش و ابری شدن

6

-

-

دستگاه اندازه گیری نقطه ریزش دستی

7

-

-

دستگاه اندازه گیری باقیمانده کربن

8

47708

BMT

Copper corrosion

9

84145

1720

دستگاه اندازه گیری نفوذ پذیری گریس

10

3636

1241

Bomb calorimeter

11

8602642

MR170E

کوره الکتریکی

12

57076

OSK1903

دستگاه اندازه گیری نقطه آنیلین شدن

13

SH54225-476

0L90L-6

دستگاه اندازه گیری پایداری برشی

14

52790

P643A

دستگاه اندازه گیری میزان کف

15

10069011

ME

دستگاه اندازه گیری پایداری در برابر اکسیداسیون

16

0286014695

LIV.0

Flow meter

17

NR040024295

Kruss-k8

دستگاه اندازه گیری کشش سطحی

18

MEB41A82

DL37KF

Karl fischer

19

B257

1120

Rust preventing

20

84114

2262

Red wood No. 1

21

87300223

DTS

دستگاه اندازه گیری آزمون الکتریکی روغن

22

Aa837

07324

PH دستگاه اندازه گیری

23

62923

EB-3200D

ترازوی الکترونیکی

24

F14636

AE160

ترازوی آنالیتیکال

25

0402014895

ABBE, 60

رفرکتومتر

26

8603402

T5042

آون

27

931955

W350

حمام آب (memmert)

28

5122013463

DL70ES

تیتراتور  

29

84132

1690

دستگاه اندازه گیری پایداری در برابر اکسیداسیون
  (روغن توربین)

30

207117M

MC226

هدایت سنج

31

47.990

P-136

دستگاه اندازه گیری ویسکوزیته سینماتیکی

32

17009

Star 3400

گاز کروماتوگرافی

33

V-323

15850-3

Air-Release

34

B374

83750-3

Quartz Timer

35

Y010

19610-2U

Water washout

36

043142002

DLT

Dissipation factor

37

467065-9905

Zeice

میکروسکوپ

38

9-84-1145

CFM14-1

Carbolite

39

D-79853

Testo 511

فشار سنج

40

0554-1770

175H2

دستگاه ثبت شرایط محیطی

41

 

آزمایش های قابل انجام در آزمایشگاه:

سال انتشار

شماره استاندارد

عنوان

ردیف

2001

D88

 تقطیر محصولات نفت

1

2001

D 92

تعیین نقطه احتراق و نقطه اشتعال به وسیله دستگاه Cleveland open cup

2

2002

D 93

تعیین نقطه اشتعال به وسیله دستگاه Pensky- martense closed cup

3

1999

D 95

تعیین آب موجود در محصولات نفتی و مواد قیری بوسیله تقطیر

4

2002

D1218

تعیین ضریب انعکاس و پراکندگی انعکاس مایعات هیدروکربنی

5

2002

D 97

تعیین نقطه ریزش محصولات نفتی

6

2000

D130

آزمایش تعیین خوردگی مس در محصولات نفتی بوسیله آزمون تغییر رنگ نوار مسی

7

2001

D189

روش استاندارد برای تعیین میزان باقیمانده کربن محصولات نفتی

8

2002

D217

نفوذپذیری مخروط در گریسهای روانسازی

9

2002

D240

تعیین گرمای احتراق سوختهای هیدروکربنی مایع بوسیله بمب کالریمتر

10

2003

D445

اندازه گیری ویسکوزیته سینماتیکی مایعات شفاف و تیره

11

2003

D482

تعیین خاکستر محصولات نفتی

12

2001

D611

تعیین نقطه آنیلین و نقطه آنیلین مخلوط محصولات نفتی و حلالهای هیدروکربنی

13

2003

D892

تعیین مشخصه ( کف کنندگی ) روغنهای روانسازی

14

2002

D943

تعیین مشخصه اکسیداسیون روغنهای معدنی حاوی بازدارنده

15

1991

D971

تعیین کشش سطحی روغن در برابر آب به روش حلقه ring method

16

2000

D129

اندازه گیری محتوای سولفور سوختهای هیدروکربنی مایع بوسیله بمب کالریمتر

17

2001

D664

اندازه گیر میزان اسیدیته محصولات نفتی

18

2000

D1264

اندازه گیری خصوصیت water washout گریسهای روان کننده

19

1999

D1298

اندازه گیری دانسیته، دانسیته نسبی (وزن مخصوص) توسط هیدرومتر

20

1998

D1500

اندازه گیری رنگ محصولات نفتی

21

1992

D1744

تعیین آب در محصولات نفتی مایع به وسیله معرف کارل فیشر

22

1999

D2440

روش استاندارد برای پایداری در برابر اکسیداسیون روغنهای عایقی معدنی

23

1999

D3427

تعیین خصوصیت air release روغنهای نفتی

24

2002

D665

تعیین خصوصیات rust- pereventing روغنهای توربین بخار در حضور آب

25

2001

D3612

آنالیز گازهای حل شده در روغنهای عایقی الکتریکی  

26

1995

IEC-156

اندازه گیری break down voltage مایعات عایقی

27

1978

IEC-247

تعیین فاکتور پراکندگی و مقاومت در روغنهای عایقی الکتریکی

28

2002

D6278

اندازه گیری پایداری برشی پلیمرهای حاوی سیال توسط دستگاه diesel injector

29

-

-

تعیین نقطه قطره ای شدن گریسهای روان کننده

30

2002

D97

تعیین نقطه انجماد

31

2000

D6595

اندازه گیری عناصر سنگین به روش اسپکتروسکپی نشر اتمی 

32

 

قراردادهای منعقد شده:

قراردادهای انعقاد شده با شرکتهای زیر:
1- سازمان انرژی اتمی ایران
2- کمپانی Atom Stroy
3- شرکت فولاد مبارکه اصفهان
4- شرکت تجهیز نیروی زنگان
5- شرکت مدیریت تولید برق ری

سایر خدمات قابل انجام:

1- ارزیابی و بررسی کیفیت سوختهای مایع مورد مصرف
2- ارزیابی و کنترل کیفیت روغنهای روان کننده صنعتی

3- ارزیابی و کنترل کیفیت روغنهای عایقی ترانسفورمر و تجهیزات الکتریکی

4- اظهار نظر کارشناسی و تعیین پایه نفتی، نوع و کلاس روغنهای عایقی

5- ارزیابی و کنترل کیفیت گریسهای روان کننده

6- تعیین نوع روغن سرریز سازگار با روغن موجود در ترانسفورمرها

7- تعیین روغن معادل داخلی جهت جایگزینی روغنهای وارداتی

8- ارزیابی و کنترل کیفیت کفهای آتش نشانی

9- نصب و راه اندازی دستگاههای مربوط به آزمایشگاههای سوخت و روغن

10- کالیبره کردن دستگاههای اندازه گیری مشخصات و خصوصیات سوخت و روغن در آزمایشگاهها

11- آموزش روشهای استاندارد انجام آزمایشهای سوختها و روغنها به پرسنل پستها، نیروگاهها و سایر صنایع وابسته به صنعت برق و نیز سایر صنایع

 تصاویر آزمایشگاه: