آزمایشگاه مرجع رنگ و پوشش

 مقدمه:
آزمایشگاه رنگ و پوشش پژوهشگاه نیرو که در حال حاضر بعنوان آزمایشگاه مرجع وزارت نیرو شناخته شده است با توجه به اهمیت رنگ و پوشش در حفاظت تجهیزات و تاسیسات صنایع مختلف بالاخص صنعت برق تاسیس گردیده است و هدف افزایش سطح رضایت مشتریان خود از طریق ارائه خدمات آزمایشگاهی با کیفیت را سرلوحه عملکرد خود قرار داده است.
در حال حاضر در این آزمایشگاه با توجه به وجود کارشناسان مجرب و تجربیات طولانی ،علاوه بر خدمات آزمایشگاهی و مشاوره ای فعالیتهای تحقیقاتی در رابطه با رنگ و پوشش نیز انجام می شود .

گواهی نامه های تائید صلاحیت:
1-  گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به شماره 146
2-  گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 17025:2005 از DAP آلمان به شماره DAP-PL-3893.00

دامنه فعالیت:

آزمایشگاه مرجع رنگ و پوشش بنا به ضرورت و اهمیت آزمونهای رنگ و پوشش در استانداردهای بین المللی و ملی، دارای تجهیزات و دستگاههای مورد نیاز جهت آزمایشهای لازم به منظور کنترل کیفیت انواع رنگهای محیط های صنعتی ، دریائی ، شیمیائی، ترافیکی و... مطابق استانداردهای بین المللی ISO,BS,DIN,ASTM) و...واستانداردهای ملی ایران ) به شرح زیر می باشد :

الف- آزمونهای تعیین مشخصه های فیزیکی رنگ (سلامت ظاهری – درجه ته نشینی – دانه بندی- قدرت پوشش- قدرت گسترش رنگ – ویسکوزیته – دانسیته – درصد حجمی مواد جامد- در صد وزنی مواد جامد- ضخامت فیلم رنگ – نقطه اشتعال –زمان خشک شدن رنگ و... )

ب – آزمونهای تعیین مشخصه های مکانیکی رنگ (چسبندگی – ضربه – سایش –خمش –شویش – جامی شدن – سختی )
ج- آزمونهای شیمیائی و محیطی رنگها و سایر پوششها ( تعیین مقاومت در محیط با رطوبت نسبی 100 درصد- تعیین مقاومت در محیط سالت اسپری- غوطه وری در محیطهای شیمیائی مختلف – تعیین مقاومت در محیط با تابش اشعه ماواء بنفش – تعیین مقاومت حرارتی – تعیین مقاومت در محیط خورندهSO2 )


رنگهای و پوششهای تحت آزمون:

1- اپوکسی ها (زینک ریچ اپوکسی- کولتار اپوکسی اپوکسی پلی آمین –اپوکسی پلی آمید- )

2- الکیدها- اکریلیک ها- پوششهای پایه قیری- پوششهای سیلیکونی – وینیلی –کلرینیتد رابر –پوششهای آلومینیوم- زینک اتیل سیلیکات –زینک فسفات –اکسید آهن میکائی –پوششهای گالوانیزه و سایر پوششها

 تجهیزات:

ردیف

نام دستگاه

مدل

شماره سریال

1

Mini test  4100(coating thickness gauge)

117-00-06

2949

2

Rectangular Notched Gauge

-

-

3

Drying time recorder

Bk.3

3189

4

Electronic balance with density determination kit

ME 414S

13208989

5

Grindopac

442

-

6

Dip viscosity flow cup

231

-

7

Stormer viscometer

302/2

84201

8

pycnometer

290/I

-

9

Adhesion tester

295/E

-

10

Impact tester

304

84146

11

Furnace

Ex.1250.24

-

12

Abrasion resistance test inst.

317

85006

13

Washability and scrub resistance

494

85122

14

Rapid tester (Flash point)

434

-

15

Gloss master

507

587/460

16

Thickness gauge

150F

2949

17

Pendulum hardness test inst.

299/300

84165

18

Cupping inst.

202

762

19

Mandrel bending tester

312

84111

20

Corrosion test instrument for Salt Spray

606/1

222

21

Humidotherm

330/2

2249

22

Solar Box

522/3000e

049808

23

Centrifuge

Unicen FR

01 023 2011

24

Air Spray

480

9222

25

Balance

EB-3200P

62971

26

Balance

AEL-200

90529

27

Oven

50-U

66-A3

28

VLM Kesternich test cabinet

Con 300-S air
(CTD)

0404902

29

Furnace

-

FSE.250-010-F

30

Corrosion tester

434

-

31

Grindometer

232

-

32

Water Still

-

7341

33

Mixer

RW 20 DZM

-

34

Chronometer

-

-

35

Visco Star Plus

Visco Star -R

CR30110812

36

Testo 175

175-H2

-

37

Adhesion Tester

106

EA2011

38

Scratch Boy

3086

-

آزمایش های قابل انجام در آزمایشگاه:

ردیف

عنوان

شماره استاندارد

سال انتشار

1

آزمون ضخامت سنجی بر روی فیلم خشک پوشش(سطوح فلزی آهنی)

ASTM D 1186

2001

2

آزمون ضخامت سنجی بر روی فیلم خشک پوشش (سطوح فلزی غیر آهنی)

ASTM D 1400

2000

3

آزمون ضخامت سنجی بر روی رنگ تر

ASTM D 4414

2001

4

آزمون تعیین زمان خشک شدن خشک شدن رنگ

ASTM D 1640

1999

5

آزمون تعیین درصد حجمی مواد جامد

ASTM D 2697

1998

6

آزمون تعیین درصد وزنی مواد جامد

ASTM D 2369

2001

7

آزمون تعیین دانه بندی

ASTM D1210

1996

8

آزمون تعیین ویسکوزیته رنگ

ASTM D 1200 D2196, D562

1999

9

آزمون تعیین دانسیته

ASTM D 1475

1998

10

آزمون تعیین مقاومت  چسبندگی

ASTM D 3359,D4541

1997

11

آزمون تعیین مقاومت  ضربه

ASTM D 2794

1999

12

آزمون تعیین مقاومت سایشی (سایش خشک)

ASTM D 4060

2001

13

آزمون تعیین مقاومت سایشی (سایش تر)

ASTM D 2486

2000

14

آزمون تعیین براقیت

ASTM D 523

1999

15

آزمون تعیین سختی

ASTM D4366, D3363

1995

16

آزمون تعیین مقاومت جامی شدن

DIN 53156
ISO 1520
BS 3900 part  E4

 1998
2001

17

آزمون تعیین مقاومت خمش عنوان

ASTM D 522

ر 2001

18

آزمون مه نمکی (سالت اسپری)

ASTM B 117

1997

19

آزمون تعیین مقاومت پوششها در برابر رطوبت

ASTM D 2247

1999

20

آزمون تعیین مقاومت پوششها در برابر UV با لامپ گزنون

ASTM D 5071
ISO 11341

1999

1994
 

21

آزمون تعیین مقاومت پوششها در برابرمواد شیمیایی

ASTM G 20
ASTM D 1308

1988

1987
 

22

آزمون تعیین مقاومت پوششها در برابر آب

ASTM D 870

1997

23

آزمون تعیین مقاومت در برابر حرارت

ASTM D2485

2000

24

آزمون تعیین نقطه اشتعال

ASTM D 3278

1996

25

آزمون مقاومت پوششها در محیط خورنده SO2

DIN 50018
EN ISO 6988

1997

26

آزمون لاینینگها در محیط سیالهای خورنده

ASTM C541,C543

1998,1995

27

آزمون پوششهای اپوکسی مورد استفاده در تاسیسات آب شرب

AWWA C210

1997

28

آزمون مقاومت رنگ در برابر شره

ASTM D4400

1999

سایر خدمات قابل انجام:

1.       ارزیابی کارشناسی انواع رنگهای صنعتی ،ترافیکی ،دریائی و نسوز

2.       تعیین و انتخاب رنگها و پوششهای مناسب جهت کاربردهای مختلف

3.       ارائه دوره های آموزشی در زمینه آزمایشهای رنگها وپوششها

4.       مشاوره جهت کالیبراسیون تجهیزات و سیستمهای آزمایشگاهی مربوط به رنگ و پوشش

 تصاویر آزمایشگاه: