English
چهارشنبه، ۶ مهر ۱۴۰۱, ۱۹:۵۲
به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

بانک اطلاعات شرکت های توزیع نیروی برق

مقالات علمی

ارائه روش جدید در ردیابی نقطه حداکثر توان سلول های خورشیدی بر اساس سیستم استخراج نقطه اکسترمم
جایابی واحدهای خورشیدی به منظور کاهش هزینه های سالیانه سیستم توزیع با استفاده از راهکار احتمالاتی
بررسی تاثیر توربینهای بادی دو سو تغذیه بر روی پایداری ولتاژ شبکه های توزیع
تحلیل تنش دیسک ترمز توربین بادی مگاواتی در حالت ترمزگیری عادی و اضطراری
ضریب رفتار لرزه ای برای توربینهای بادی دو مگاواتی با برج فولادی لوله ای
استفاده از توربین بادی سرعت متغیر برای بهبود قابلیت گذر از کاهش ولتاژ مزارع بادی سرعت ثابت
Optimal Energy Storage Sizing for Wind Power Plants From an Economical Point of View
Novel Hidden Wind Farms in Residential Households Having Roof-mounted Wind Arrester
Shading Factor Estimation in Small-Scale PV Systems
طراحی و ساخت اولین نمونه آزمایشگاهی ذخیره ساز انرژی مبتنی بر هوای فشرده در کشور
تعیین دقیق ماکزیمم ساعات آفتابی برای آرایش های مختلف پنلهای خورشیدی به کمک یک آرایش خاص پنل
استراتژی های کنترل رزونانسی برای بهبود عملکرد مستقل سیستم تبدیل انرژی باد با سرعت متغییر
ارزیابی اثرات اضافه شدن 500 مگاوات واحد جدید بادی در شبکه خراسان از نقطه نظر قابلیت اطمینان و پایداری شبکه
ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم مستقل باد/فتوولتائیک/دیزل/ذخیره ساز در حضور خودروهای الکتریکی
Grid Integration of Wind Farms by UPQC Based Neural Network
A New Sensorless Reduced Switch Count Variable-Speed Wind Energy System
مزرعه بادی بینالود و تطابق FRT طرح توسعه و استخراج مشخصه جهت بازنگری تنظیم رلههای حفاظتی E.ON آن با گریدکد
مقایسه روش های استخراج حداکثر توان در سیستم های توربین بادی توان متوسط و توان بالا
کنترلر مد لغزشی برای (NBBC) استفاده از مبدل افزایشی-کاهشی ردیابی نقطه ماکزیمم توان در آرایه های خورشیدی
A Stochastic Reliability-based Approach for Reserve Provision in Systems with High Wind Power Penetration
یک روش ابداعی کنترل بهینه جهت تعقیب قله توان در توربین باد بدون حسگر سرعت با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور
تأثیر بکارگیری واحد برق آبی کوچک در سیستم ترکیبی بادی، خورشیدی و هیدروژنی جهت تأمین برق مورد نیاز ایستگاه پمپاژ آب
مبتنی بر روش ریخت شناسی ریاضیاتی و CT آشکارسازی اشباع LSE جبرانسازی جریان ثانویه با روش
با استفاده از الگوریتم پخشبار UPFC بهبود پایداری ولتاژ توسط CPF پیوسته
ارائه فیلتر اکتیو سری مبتنی بر مبدل خازن شناور دوبل بهبود یافته
طراحی بهینه رله دیجیتال با استفاده از الگوریتم تبرید تدریجی فلزات
بهبود حفاظت دیستانس مستقل برای خطوط انتقال جبران شدةسری
میراشونده در رلههای دیجیتال DC ارائه روشی نوین برای حذف مولفه
جا ا یبی واحدهای انداز هگر یی فازوری با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان NSGA-II مبتنی بر الگوریتم
New Topology For Resonance Type Fault Current Limiter
آشکار سازی ناحیه درگیر خطا در یک خط انتقال جبرانشده سری با استفاده از اصل آنتروپی موج ک
Phasor measurement placement for wide area fault location considering measurement redundancy
در شرایط REG 7 و 216 UM بررسی رفتار عملگر 78 رله های 62 گریز از همگامی واحدهای یک نیروگاه نمونه از شبکه سراسری ایران
بهبود عملکرد رله دیستانس در شرایط نوسان توان با استفاده از تخمین منحنی امپدانس
یک طرح حفاظتی بر اساس چند الگور ت یم تشخیص خطای کلید در یکسوساز کنترل شده
A Two Input- One Output DC-DC Converter for DC Sources*
A novel control method in Grid Interconnection of DG Based on Pulse Adaptive VSI in order to Harmonic Compensation and Power Quality Improvement
تدوین رویه انتخاب نقاط نمونه مناسب جهت ارزیابی کیفیت توان در شبکه های انتقال و فوق توزیع و محاسبه شاخص های سیستمی
ارائه روش نوین محاسبه جریمه ایجاد اغتشاش در کیفیت برق از سوی مشترکین
طراحی دقیق کنترل کنندهها در اینورترهای تکفاز موازی با بار غیرخطی
بهبود کیفیت توان با به کار ی گری یک فیلتر توان اکتیو مبتنی بر یک اینورتر چند سطحی خازن شناور
با استفاده از کنترلر فازی- DG در حضور DVR بهبود عملکرد تطبیقی
شبیه سازی بالاست الکترونیکی ضریب قدرت بالای دو مرحله ای و یک مرحله ای با ساختار تقویتی برای لامپ های فلورسنت چندتایی
Improvement of DFIG Wind Turbine Power Performance During Grid Voltage Sag
Design of New Power Electronic Converter(PEC) for Photovoltaic Systems and Investigation of Switches Control Technique
تبدیل فلش غیر مستطیلی به فلش مستطیلی معادل با در نظر گرفتن منحنی حساسیت تجهیز
یک روش عملی جهت تعیین سهم هارمونیکی بارهای موازی در نقطه اتصال به شبکه
با استفاده از الگوریتم FACTS تعیین مکان و مقدار بهینه ادوات چندهدفهیفازی فاخته
روش جدیدی در تشخیص اثرات پارامترهای کیفیت توان بر سیستم قدرت با استفاده از هوش مصنوعی
ارائه یک ساختار جدید برای اینورترهای چند سطحی متقارن
مدلسازی و شبیهسازی دینامیکی شبکه برق نورد کارخانه ذوبآهن به منظور مطالعات هارمونیکی
مطالعه ناپایداری حرارتی موتورها در اثر ساختار نامتقارن کابلهای تغذیه
پخش بار هارمونیکی احتمالاتی مبتنی بر تکنیک پس رو پیش رو در حضور بارهای همبسته
بررسی و ارزیابی کارایی چند روش تشخیص خطای کلیدها در مبدل های یکسوساز کنترل شده
تشخیص عامل بهوجود آورنده گذراهای ولتاژ در شبکه توزیع برای بهبود کیفیت توان
مبتنی بر کنترلفازی به منظور بالانس بار STATCOM بهبود عملکرد و بهبود کیفیت توان در میکروشبکه های مستقل
روشی نوین جهت بهبود کیفیت توان در سیستم های توزیع با استفاده از جبران ساز استاتیک تبدیلپذیر
ایزوله دوجهته مبتنی بر DC/DC ارائه ساختار جدید برای مبدل های چوک مبدل P 1P و نیم پل*
بدست آوردن روش دقیق تخصیص هارمونیک بر مبنای استاندارد IEC 61000-3-6
روشی جدید برای سنکرونیزاسیون اجزای سیستم قدرت با استخراج FIR دامنه و فاز با استفاده از تبدیل موجک و فیلتر
افزایش کیفیت توان شبکه توزیع توسط اکتیو فیلتر قدرت با بکارگیری الگوریتم ژنتیک جهت مکان یابی
تعمیم یافته با بهره ولتاژ زیاد و تنش ولتاژ DC-DC ارائه یک مبدل کم روی کلید قدرت قابل کاربرد در سیستم های انرژی تجدید پذیر
به کارگیریتبدیل موجک اصلاح شده برای سنجش کیفیت برق در شبکه های قدرت
متصل به PWM کنترل تناسبی-رزونانسی فرکانس-تطبیقی جریان مبدل شبکه بدون سنسور ولتاژ شبکه در سیستمهای تولید پراکنده
تعیین علل وقوع کمبود ولتاژ از طریق تبدیل ه لب یرت و مدل مخفی مارکوف
به منظور بهبود پایداری بااستفاده از SSSC طراحی کنترل کننده الگوریتم های بهینه سازی فاخته و رقابت استعماری با در نظر گرفتن تاخیر زمانی
به کارگیری الگوریتم ریخت شناسی ریاضیاتی برای مکان یابی تخلیه جزئی در کابل
مقایسه روش های سنتی ومدرن میراسازی نوسانات توان وفرکانس درسیستم قدرت تجدید ساختاریافته
ارزیابی وضعیت فنداسیون دکل 230 کیلو ولت عبور از دریا واقع درتنگه پل لافت با استفاده از آزمون های غیرمخرب
تحلیل اقتصادی نصب ادوات FACTS جهت رفع تراکم درسیستمهای قدرت
ارزیابی تاثیرخطوط HVDC برکاهش هزینه تولید توان وتلفات شبکه به کمک مطالعات پخش بار بهینه ESDC
پخش باربهینه بااستفاده از کنترل کننده انتقال توان ترکیبی
ساخت دستگاه انتقال انرژی بدون سیم و آنالیز حساسیت روی پارامترهای آن
پیاده سازی تکنیک دیسک متد برای محاسبه سریع ودقیق توزیع پتانسیل منتجه ازبارهای فضایی درکاربردهای شکست الکتریکی نان ترمال
تعیین مسیر بهینه جهت استارت واحدهای غیرخودراه انداز بادرنظرگرفتن قیود استاتیکی و دینامیکی سیستم انتقال به کمک روش آنالیز پاکت نامهDEA
ارزیابی احتمالاتی قابلیت تبادل با استفاده ازروش قطعی مبتنی بر دسته بندی داده
توزیع اقتصادی بار با درنظرگرفتن اثر شیر ورودی بخار با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی
بررسی برقدارکردن خط 400 کیلو ولت بیرجند سفیدابه زاهدان
ارزیابی ورتبه بندی امنیت استاتیکی سریع سیستم قدرت برمبنای الگوریتم رویش وبرش
ارائه روش جدید IACO به منظور بهبود نتیجه برنامه ریزی توسعه شبکه تولید
جایابی SVC درشبکه سیستان وبلوچستان با استفاده از ترکیب تحلیل مدال و الگوریتم PSO جهت جلوگیری ازفروپاشی
طراحی کنترل کننده فازی عصبی سیستم قدرت چندماشینه برمبنای کنترل تطبیقی و مقایسه آن با کنترل کننده های کلاسیک
تخمین حالت استاتیکی شبکه انتقال فارس با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
معرفی شاخص هایی مبتنی برمعیارهای فنی جهت ارزیابی بهینه طرح های شبکه برق
معادلسازی شبکه انتقال درحوزه زمان برای تحلیل حالت گذرای کلیدزنی خط
تخمین پارامترهای مدهای الکترومکانیکی سیستم قدرت با استفاده از مدل آرماکس و روش پرونی
ارایه روشی جدید برای ارزیابی امنیت درسیستم های قدرت چند ناحیه ای
طراحی توسعه شبکه انتقال درمحیط تجدید ساختارشده به کمک روش تحلیل پوششی داده ها
بهبود شرایط جزیره سازی عمدی شبکه قدرت توسط واحدهای تولید پراکنده
طراحی پایدارکننده سیستم قدرت بااستفاده ازمعیارانتروپی
طراحی برنامه واسط نرم افزارهای مطلب ودگسیلنت بااستفاده اززبان DPL
بررسی عملکرد اخذ تولید راکتیو در نیروگاه کرخه و خسارات وارده
روشی نوین در طراحی پایدارکننده های دینامیکی سیستم قدرت
برنامه ریزی بهره برداری بهینه ازمنابع تولیدبادی تلمبه ذخیره ای درسیستم قدرت تجدید ساختارشده با استفاده ازمدلسازی فازی
برنامه ریزی توان راکتیو بااستفاده ازپخش باربهینه باقیدپایداری ولتاژ
پیش بینی کوتاه مدت باربااستفاده ازمدل ترکیبی گری-فازی-مارکوف
ارائه روشی جدید برای حل مسئله توسعه شبکه انتقال به کمک الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری
طراحی مشاهده گرمقاوم جهت تشخیص عیب درسیستم قدرت کنترل بارفرکانس
روشی نوین برای ارزیابی حوادث شبکه براساس پتانسیل حوادث پی درپی و ایجاد خاموشی
برنامه ریزی واکنش بار ونیروگاهها برای تامین ظرفیت ذخیره براساس روش احتمالاتی

نقشه شرکتهای توزیع برق

 

تاریخچه

امیدواریم وعده‌ها برای نیروگاه سیریک عملیاتی شود
امیدواریم وعده‌ها برای نیروگاه سیریک عملیاتی شود
مدیرعامل شرکت تولید برق بندرعباس اظهار کرد: متولی اجرای نیروگاه سیریک شرکت برق حرارتی است و ما به عنوان همکار در این پروژه همکاری داریم. اعتبار اسنادی در حال انجام است و امیدواریم وعده‌هایی که کشور روسیه داده است با سرعت بیشتری انجام شود.
جلوگیری از خاموشی پایتخت، نیازمند همکاری مستمر واحدهای صنعتی است
جلوگیری از خاموشی پایتخت، نیازمند همکاری مستمر واحدهای صنعتی است
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با قدردانی از همکاری مشترکان صنعتی در کاهش مصرف برق پایتخت، حفظ شرایط فعلی و تامین برق پایدار و عدم اعمال خاموشی را در گرو همکاری همه جانبه تمامی مشترکان تهرانی به ویژه صاحبان صنایع عنوان کرد.
برق ارزان ایران در اختیار استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمز ارز
برق ارزان ایران در اختیار استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمز ارز
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز با اشاره به فعالیت غیر مجاز دستگاه‌های استخراج رمز ارز گفت: استخراج هر واحد بیت‌کوین نیاز به ۷۲ مگاوات ساعت برق دارد و با توجه به قیمت نازل برق در ایران و به ویژه مناطق گرمسیر، بسیاری از استخراج‌کنندگان اقدام به استخراج ارز دیجیتال با برق ارزان می‌کنند.
پویش همدلی انرژی در زنجان اجرا می‌شود
پویش همدلی انرژی در زنجان اجرا می‌شود
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی مصرف در این استان، از اجرایی شدن پویش همدلی انرژی در استان خبر داد.
2 پروژه تامین برق استان کرمان با اعتبار 42.9 میلیارد تومان افتتاح شد
2 پروژه تامین برق استان کرمان با اعتبار 42.9 میلیارد تومان افتتاح شد
دو پروژه تامین برق در استان کرمان با حضور وزیر نیرو و در قالب هفته سی و هفتم پویش #هرهفته_الف_ب_ایران از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح شد.
4 پروژه صنعت برق استان یزد با اعتبار 196.9 میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید
4 پروژه صنعت برق استان یزد با اعتبار 196.9 میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید
4 پروژه تامین برق استان یزد با حضور وزیر نیرو در قالب هفته سی و هفتم پویش #هرهفته_الف_ب_ایران از طریق ویدئو کنفرانس به بهره‌برداری رسید.
16 درصد مشترکان برق استان فارس مشمول تخفیف برق امید شدند
16 درصد مشترکان برق استان فارس مشمول تخفیف برق امید شدند
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با اشاره به اجرای طرح ملی برق امید از ابتدای آبان ماه سال‌جاری گفت: 16 درصد از مشترکان برق خانگی استان فارس با قرار گرفتن در دسته کم مصرف طرح برق امید از تخفیف 100 درصدی بهای برق بهره‌مند شدند.
شهرهای موفق در کاهش مصرف انرژی برق تشویق می‌شوند
شهرهای موفق در کاهش مصرف انرژی برق تشویق می‌شوند
جلسه شورای اطلاع رسانی استان با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، مدیران دستگاه‌های مجری توزیع انرژی برق و گاز، مدیرکل ارشاد اسلامی و اصحاب رسانه در محل استانداری زنجان با موضوع مدیریت مصرف برق و گاز زمستان برگزار شد.
ارزیابی فنی و اقتصادی راهکارهای مدیریت توان راکتیو در شبکه فـوق توزیع و انتقـال برق زنجان
ارزیابی فنی و اقتصادی راهکارهای مدیریت توان راکتیو در شبکه فـوق توزیع و انتقـال برق زنجان
معاون بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای زنجان گفت: پروژه مدیریت توان راکتیو در شبکه انتقال برق منطقه‌ای زنجان برای اولین بار در شبکه فوق توزیع و انتقال کشور پیاده سازی شد.
اعتبارات حوزه برق گلستان صد درصد بیشتر شد
اعتبارات حوزه برق گلستان صد درصد بیشتر شد
استاندار گلستان با اشاره به روند رو به پیشرفت تکمیل زیرساخت‌های برق و آب استان در سال‌های اخیر گفت که اعتبار بخش فاضلاب استان در بودجه سال آینده ۸۰ درصد و اعتبارات برق صد درصد افزایش یافت.
3 پروژه بزرگ برقی در استان گیلان به بهره‌برداری رسید
3 پروژه بزرگ برقی در استان گیلان به بهره‌برداری رسید
سه پروژه انتقال و فوق توزیع برق در شهرستان مرزی و بندری آستارا با سرمایه‌گذاری 742 میلیارد ریال و با حضور ویدئو کنفرانسی وزیر نیرو در سی و سومین هفته از پویش #هرهفته_الف_ب_ایران افتتاح شد.
تست برق مراکز حساس تهران مثبت شد
تست برق مراکز حساس تهران مثبت شد
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از برگزاری نهمین رزمایش کنترل آماده به کار مولدهای برق اضطراری خبر داد و گفت: خوشبختانه پس از قطع برق مراکز مورد نظر مولدهای برق اضطراری وارد مدار و پس از یک ساعت نیز از مدار خارج و مراکز مذکور به برق شهر متصل شدند.
انعقاد تفاهم‌نامه شرکت توزیع برق فارس و بانک قرض الحسنه مهر ایران
انعقاد تفاهم‌نامه شرکت توزیع برق فارس و بانک قرض الحسنه مهر ایران
تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت توزیع نیروی برق استان فارس و بانک قرض الحسنه مهر ایران در قالب طرح ملی برق امید به امضا رسید.
رایگان شدن برق 180 هزار مشترک کم مصرف استان مرکزی در طرح "برق امید"
رایگان شدن برق 180 هزار مشترک کم مصرف استان مرکزی در طرح "برق امید"
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی از رایگان شدن برق 180 هزار مشترک کم مصرف خانگی استان در طرح "برق امید" از آبان ماه سال جاری خبر داد.
مانور تعمیرات جهادی شبکه برق در غرب استان تهران آغاز شد
مانور تعمیرات جهادی شبکه برق در غرب استان تهران آغاز شد
مانور تعمیرات جهادی شبکه توزیع برق در شهرستانهای غرب استان تهران، صبح امروز با مشارکت ۱۲۶ اکیپ عملیاتی آغاز شد.
دو پروژه سازوکاری برق تهران بزرگ فردا به بهره‌برداری می‌رسد
دو پروژه سازوکاری برق تهران بزرگ فردا به بهره‌برداری می‌رسد
دو پروژه ساز و کاری صنعت برق تهران بزرگ فردا سه‌شنبه در بیست و چهارمین هفته پویش #هرهفته_الف_ب_ایران طی آئینی با حضور وزیر نیرو و استاندار تهران به بهره‌برداری می‌رسد.
6 طرح برقی آذربایجان‌غربی با اعتبار بیش از 3500 میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید
6 طرح برقی آذربایجان‌غربی با اعتبار بیش از 3500 میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید
۵ طرح فوق توزیع و انتقال برق آذربایجان‌غربی به همراه نخستین واحد ۱۶۰ مگاواتی نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه در مجموع با اعتبار ۳۵۰۲.۵ میلیارد تومان با حضور وزیر نیرو در قالب هفته بیست و دوم پویش #هرهفته_الف_ب_ایران به‌صورت همزمان به بهره‌برداری رسید.
رایگان شدن برق مشترکان کم‌مصرف در طرح "برق امید"
رایگان شدن برق مشترکان کم‌مصرف در طرح "برق امید"
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با اشاره به طرح جدید وزارت نیرو با عنوان «برق امید» گفت: دستورالعمل اجرایی طرح برق امید در دست تدوین است و پیش‌نویس آن در وزارت نیرو تنظیم شده است.
9 پروژه انتقال و فوق توزیع یزد با حضور وزیر نیرو افتتاح شد
9 پروژه انتقال و فوق توزیع یزد با حضور وزیر نیرو افتتاح شد
تعداد 9 پروژه پست برق، خطوط انتقال و توزیع به همراه ۵ نیروگاه مقیاس کوچک و خورشیدی در استان یزد هم‌زمان با نوزدهمین هفته پویش #هرهفته_الف_ب_ایران با حضور وزیر نیرو به بهره‌برداری رسید.
واکنش شرکت توزیع برق تهران به خاموشی موزه فرش
واکنش شرکت توزیع برق تهران به خاموشی موزه فرش
شرکت توزیع برق تهران بزرگ در واکنش به ادعاهای مربوط به بروز خاموشی در موزه فرش، اعلام کرد: ترانس موزه فرش، اختصاصی و مربوط به موزه فرش ایران است که تا به امروز نامه‌ای مبنی بر درخواست نصب ترانس به این شرکت ارسال نشده است.

    

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی می‌باشد.