English
یکشنبه، ۶ مهر ۱۳۹۹, ۰۴:۲۸
به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

بانک اطلاعات شرکت های توزیع نیروی برق

مقالات علمی

ارائه روش جدید در ردیابی نقطه حداکثر توان سلول های خورشیدی بر اساس سیستم استخراج نقطه اکسترمم
جایابی واحدهای خورشیدی به منظور کاهش هزینه های سالیانه سیستم توزیع با استفاده از راهکار احتمالاتی
بررسی تاثیر توربینهای بادی دو سو تغذیه بر روی پایداری ولتاژ شبکه های توزیع
تحلیل تنش دیسک ترمز توربین بادی مگاواتی در حالت ترمزگیری عادی و اضطراری
ضریب رفتار لرزه ای برای توربینهای بادی دو مگاواتی با برج فولادی لوله ای
استفاده از توربین بادی سرعت متغیر برای بهبود قابلیت گذر از کاهش ولتاژ مزارع بادی سرعت ثابت
Optimal Energy Storage Sizing for Wind Power Plants From an Economical Point of View
Novel Hidden Wind Farms in Residential Households Having Roof-mounted Wind Arrester
Shading Factor Estimation in Small-Scale PV Systems
طراحی و ساخت اولین نمونه آزمایشگاهی ذخیره ساز انرژی مبتنی بر هوای فشرده در کشور
تعیین دقیق ماکزیمم ساعات آفتابی برای آرایش های مختلف پنلهای خورشیدی به کمک یک آرایش خاص پنل
استراتژی های کنترل رزونانسی برای بهبود عملکرد مستقل سیستم تبدیل انرژی باد با سرعت متغییر
ارزیابی اثرات اضافه شدن 500 مگاوات واحد جدید بادی در شبکه خراسان از نقطه نظر قابلیت اطمینان و پایداری شبکه
ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم مستقل باد/فتوولتائیک/دیزل/ذخیره ساز در حضور خودروهای الکتریکی
Grid Integration of Wind Farms by UPQC Based Neural Network
A New Sensorless Reduced Switch Count Variable-Speed Wind Energy System
مزرعه بادی بینالود و تطابق FRT طرح توسعه و استخراج مشخصه جهت بازنگری تنظیم رلههای حفاظتی E.ON آن با گریدکد
مقایسه روش های استخراج حداکثر توان در سیستم های توربین بادی توان متوسط و توان بالا
کنترلر مد لغزشی برای (NBBC) استفاده از مبدل افزایشی-کاهشی ردیابی نقطه ماکزیمم توان در آرایه های خورشیدی
A Stochastic Reliability-based Approach for Reserve Provision in Systems with High Wind Power Penetration
یک روش ابداعی کنترل بهینه جهت تعقیب قله توان در توربین باد بدون حسگر سرعت با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور
تأثیر بکارگیری واحد برق آبی کوچک در سیستم ترکیبی بادی، خورشیدی و هیدروژنی جهت تأمین برق مورد نیاز ایستگاه پمپاژ آب
مبتنی بر روش ریخت شناسی ریاضیاتی و CT آشکارسازی اشباع LSE جبرانسازی جریان ثانویه با روش
با استفاده از الگوریتم پخشبار UPFC بهبود پایداری ولتاژ توسط CPF پیوسته
ارائه فیلتر اکتیو سری مبتنی بر مبدل خازن شناور دوبل بهبود یافته
طراحی بهینه رله دیجیتال با استفاده از الگوریتم تبرید تدریجی فلزات
بهبود حفاظت دیستانس مستقل برای خطوط انتقال جبران شدةسری
میراشونده در رلههای دیجیتال DC ارائه روشی نوین برای حذف مولفه
جا ا یبی واحدهای انداز هگر یی فازوری با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان NSGA-II مبتنی بر الگوریتم
New Topology For Resonance Type Fault Current Limiter
آشکار سازی ناحیه درگیر خطا در یک خط انتقال جبرانشده سری با استفاده از اصل آنتروپی موج ک
Phasor measurement placement for wide area fault location considering measurement redundancy
در شرایط REG 7 و 216 UM بررسی رفتار عملگر 78 رله های 62 گریز از همگامی واحدهای یک نیروگاه نمونه از شبکه سراسری ایران
بهبود عملکرد رله دیستانس در شرایط نوسان توان با استفاده از تخمین منحنی امپدانس
یک طرح حفاظتی بر اساس چند الگور ت یم تشخیص خطای کلید در یکسوساز کنترل شده
A Two Input- One Output DC-DC Converter for DC Sources*
A novel control method in Grid Interconnection of DG Based on Pulse Adaptive VSI in order to Harmonic Compensation and Power Quality Improvement
تدوین رویه انتخاب نقاط نمونه مناسب جهت ارزیابی کیفیت توان در شبکه های انتقال و فوق توزیع و محاسبه شاخص های سیستمی
ارائه روش نوین محاسبه جریمه ایجاد اغتشاش در کیفیت برق از سوی مشترکین
طراحی دقیق کنترل کنندهها در اینورترهای تکفاز موازی با بار غیرخطی
بهبود کیفیت توان با به کار ی گری یک فیلتر توان اکتیو مبتنی بر یک اینورتر چند سطحی خازن شناور
با استفاده از کنترلر فازی- DG در حضور DVR بهبود عملکرد تطبیقی
شبیه سازی بالاست الکترونیکی ضریب قدرت بالای دو مرحله ای و یک مرحله ای با ساختار تقویتی برای لامپ های فلورسنت چندتایی
Improvement of DFIG Wind Turbine Power Performance During Grid Voltage Sag
Design of New Power Electronic Converter(PEC) for Photovoltaic Systems and Investigation of Switches Control Technique
تبدیل فلش غیر مستطیلی به فلش مستطیلی معادل با در نظر گرفتن منحنی حساسیت تجهیز
یک روش عملی جهت تعیین سهم هارمونیکی بارهای موازی در نقطه اتصال به شبکه
با استفاده از الگوریتم FACTS تعیین مکان و مقدار بهینه ادوات چندهدفهیفازی فاخته
روش جدیدی در تشخیص اثرات پارامترهای کیفیت توان بر سیستم قدرت با استفاده از هوش مصنوعی
ارائه یک ساختار جدید برای اینورترهای چند سطحی متقارن
مدلسازی و شبیهسازی دینامیکی شبکه برق نورد کارخانه ذوبآهن به منظور مطالعات هارمونیکی
مطالعه ناپایداری حرارتی موتورها در اثر ساختار نامتقارن کابلهای تغذیه
پخش بار هارمونیکی احتمالاتی مبتنی بر تکنیک پس رو پیش رو در حضور بارهای همبسته
بررسی و ارزیابی کارایی چند روش تشخیص خطای کلیدها در مبدل های یکسوساز کنترل شده
تشخیص عامل بهوجود آورنده گذراهای ولتاژ در شبکه توزیع برای بهبود کیفیت توان
مبتنی بر کنترلفازی به منظور بالانس بار STATCOM بهبود عملکرد و بهبود کیفیت توان در میکروشبکه های مستقل
روشی نوین جهت بهبود کیفیت توان در سیستم های توزیع با استفاده از جبران ساز استاتیک تبدیلپذیر
ایزوله دوجهته مبتنی بر DC/DC ارائه ساختار جدید برای مبدل های چوک مبدل P 1P و نیم پل*
بدست آوردن روش دقیق تخصیص هارمونیک بر مبنای استاندارد IEC 61000-3-6
روشی جدید برای سنکرونیزاسیون اجزای سیستم قدرت با استخراج FIR دامنه و فاز با استفاده از تبدیل موجک و فیلتر
افزایش کیفیت توان شبکه توزیع توسط اکتیو فیلتر قدرت با بکارگیری الگوریتم ژنتیک جهت مکان یابی
تعمیم یافته با بهره ولتاژ زیاد و تنش ولتاژ DC-DC ارائه یک مبدل کم روی کلید قدرت قابل کاربرد در سیستم های انرژی تجدید پذیر
به کارگیریتبدیل موجک اصلاح شده برای سنجش کیفیت برق در شبکه های قدرت
متصل به PWM کنترل تناسبی-رزونانسی فرکانس-تطبیقی جریان مبدل شبکه بدون سنسور ولتاژ شبکه در سیستمهای تولید پراکنده
تعیین علل وقوع کمبود ولتاژ از طریق تبدیل ه لب یرت و مدل مخفی مارکوف
به منظور بهبود پایداری بااستفاده از SSSC طراحی کنترل کننده الگوریتم های بهینه سازی فاخته و رقابت استعماری با در نظر گرفتن تاخیر زمانی
به کارگیری الگوریتم ریخت شناسی ریاضیاتی برای مکان یابی تخلیه جزئی در کابل
مقایسه روش های سنتی ومدرن میراسازی نوسانات توان وفرکانس درسیستم قدرت تجدید ساختاریافته
ارزیابی وضعیت فنداسیون دکل 230 کیلو ولت عبور از دریا واقع درتنگه پل لافت با استفاده از آزمون های غیرمخرب
تحلیل اقتصادی نصب ادوات FACTS جهت رفع تراکم درسیستمهای قدرت
ارزیابی تاثیرخطوط HVDC برکاهش هزینه تولید توان وتلفات شبکه به کمک مطالعات پخش بار بهینه ESDC
پخش باربهینه بااستفاده از کنترل کننده انتقال توان ترکیبی
ساخت دستگاه انتقال انرژی بدون سیم و آنالیز حساسیت روی پارامترهای آن
پیاده سازی تکنیک دیسک متد برای محاسبه سریع ودقیق توزیع پتانسیل منتجه ازبارهای فضایی درکاربردهای شکست الکتریکی نان ترمال
تعیین مسیر بهینه جهت استارت واحدهای غیرخودراه انداز بادرنظرگرفتن قیود استاتیکی و دینامیکی سیستم انتقال به کمک روش آنالیز پاکت نامهDEA
ارزیابی احتمالاتی قابلیت تبادل با استفاده ازروش قطعی مبتنی بر دسته بندی داده
توزیع اقتصادی بار با درنظرگرفتن اثر شیر ورودی بخار با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی
بررسی برقدارکردن خط 400 کیلو ولت بیرجند سفیدابه زاهدان
ارزیابی ورتبه بندی امنیت استاتیکی سریع سیستم قدرت برمبنای الگوریتم رویش وبرش
ارائه روش جدید IACO به منظور بهبود نتیجه برنامه ریزی توسعه شبکه تولید
جایابی SVC درشبکه سیستان وبلوچستان با استفاده از ترکیب تحلیل مدال و الگوریتم PSO جهت جلوگیری ازفروپاشی
طراحی کنترل کننده فازی عصبی سیستم قدرت چندماشینه برمبنای کنترل تطبیقی و مقایسه آن با کنترل کننده های کلاسیک
تخمین حالت استاتیکی شبکه انتقال فارس با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
معرفی شاخص هایی مبتنی برمعیارهای فنی جهت ارزیابی بهینه طرح های شبکه برق
معادلسازی شبکه انتقال درحوزه زمان برای تحلیل حالت گذرای کلیدزنی خط
تخمین پارامترهای مدهای الکترومکانیکی سیستم قدرت با استفاده از مدل آرماکس و روش پرونی
ارایه روشی جدید برای ارزیابی امنیت درسیستم های قدرت چند ناحیه ای
طراحی توسعه شبکه انتقال درمحیط تجدید ساختارشده به کمک روش تحلیل پوششی داده ها
بهبود شرایط جزیره سازی عمدی شبکه قدرت توسط واحدهای تولید پراکنده
طراحی پایدارکننده سیستم قدرت بااستفاده ازمعیارانتروپی
طراحی برنامه واسط نرم افزارهای مطلب ودگسیلنت بااستفاده اززبان DPL
بررسی عملکرد اخذ تولید راکتیو در نیروگاه کرخه و خسارات وارده
روشی نوین در طراحی پایدارکننده های دینامیکی سیستم قدرت
برنامه ریزی بهره برداری بهینه ازمنابع تولیدبادی تلمبه ذخیره ای درسیستم قدرت تجدید ساختارشده با استفاده ازمدلسازی فازی
برنامه ریزی توان راکتیو بااستفاده ازپخش باربهینه باقیدپایداری ولتاژ
پیش بینی کوتاه مدت باربااستفاده ازمدل ترکیبی گری-فازی-مارکوف
ارائه روشی جدید برای حل مسئله توسعه شبکه انتقال به کمک الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری
طراحی مشاهده گرمقاوم جهت تشخیص عیب درسیستم قدرت کنترل بارفرکانس
روشی نوین برای ارزیابی حوادث شبکه براساس پتانسیل حوادث پی درپی و ایجاد خاموشی
برنامه ریزی واکنش بار ونیروگاهها برای تامین ظرفیت ذخیره براساس روش احتمالاتی

نقشه شرکتهای توزیع برق

 

تاریخچه

9 پروژه انتقال و فوق توزیع یزد با حضور وزیر نیرو افتتاح شد
9 پروژه انتقال و فوق توزیع یزد با حضور وزیر نیرو افتتاح شد
تعداد 9 پروژه پست برق، خطوط انتقال و توزیع به همراه ۵ نیروگاه مقیاس کوچک و خورشیدی در استان یزد هم‌زمان با نوزدهمین هفته پویش #هرهفته_الف_ب_ایران با حضور وزیر نیرو به بهره‌برداری رسید.
واکنش شرکت توزیع برق تهران به خاموشی موزه فرش
واکنش شرکت توزیع برق تهران به خاموشی موزه فرش
شرکت توزیع برق تهران بزرگ در واکنش به ادعاهای مربوط به بروز خاموشی در موزه فرش، اعلام کرد: ترانس موزه فرش، اختصاصی و مربوط به موزه فرش ایران است که تا به امروز نامه‌ای مبنی بر درخواست نصب ترانس به این شرکت ارسال نشده است.
سرانه مصرف برق در استان قم بالاتر از استاندارد است
سرانه مصرف برق در استان قم بالاتر از استاندارد است
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم با اشاره به برنامه ریزی‌های صورت گرفته به منظور جلوگیری از خاموشی‌ها با وجود افزایش مصرف گفت: تاکنون قطعی برنامه ریزی شده ناشی از کمبود برق در استان نداشتیم.
برنامه‌های مدیریت مصرف توزیع آذربایجان شرقی برای تابستان 99
برنامه‌های مدیریت مصرف توزیع آذربایجان شرقی برای تابستان 99
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی با تاکید بر لزوم مدیریت مصرف برق گفت:سال‌های گذشته مشترکان برق صنعتی و کشاورزی مشوق کاهش مصرف برق دریافت می‌کردند و از امسال مشترکان خانگی نیز با مصرف بهینه برق از این مشوق‌ها برخوردار خواهند شد.
هزینه‌کرد بیش از 15 میلیارد تومان برای توسعه شبکه برق کبودراهنگ و بهار
هزینه‌کرد بیش از 15 میلیارد تومان برای توسعه شبکه برق کبودراهنگ و بهار
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان از هزینه‌کرد 15 میلیارد و 150 میلیون تومان در راستای اجرای طرح‌های مقاوم‌سازی، بهسازی و توسعه شبکه روستایی، روشنایی معابر و تعویض کنتورهای معیوب در شهرستان‌های کبودراهنگ و بهار خبر داد.
برق ۱۰ مرکز حیاتی پایتخت قطع شد
برق ۱۰ مرکز حیاتی پایتخت قطع شد
در رزمایش قطع برق و ارزیابی آماده‌ بکاری مولدهای اضطراری در برخی مراکز خاص پایتخت با محوریت سازمان پدافند غیرعامل کشور و استانداری تهران به صورت همزمان برق ۱۰ مرکز حیاتی از ۶۳۱ مرکز حیاتی در استان تهران قطع شد.
تجهیز ۲۰۰ هزار مشترک برق تهران به کنتور هوشمند تا پایان سال
تجهیز ۲۰۰ هزار مشترک برق تهران به کنتور هوشمند تا پایان سال
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران از حذف قبوض کاغذی برق در پایتخت از ابتدای مهر ماه خبر داد و گفت: مشترکین برق در تهران تا ۱۵ شهریورماه شماره همراه خود را به منظور دریافت اطلاعات قبوض برق به سامانه‌های مربوطه شرکت توزیع نیروی برق تهران اعلام کنند.
اجرای 22 پروژه توسعه شبکه انتقال و فوق توزیع برق در 3 استان غربی کشور
اجرای 22 پروژه توسعه شبکه انتقال و فوق توزیع برق در 3 استان غربی کشور
مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای غرب از اجرای 22 پروژه توسعه شبکه انتقال و فوق‌توزیع با سرمایه‌گذاری 380 میلیارد تومان در سه استان کرمانشاه، کردستان و ایلام خبر داد.
لامپ‌های پرمصرف واحدهای تجاری پایتخت جمع‌آوری می‌شود
لامپ‌های پرمصرف واحدهای تجاری پایتخت جمع‌آوری می‌شود
لامپ‌های پرمصرف واحدهای تجاری شهر تهران، توسط شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و با همکاری اتحادیه‌های کسب وکار و صاحبان اصناف، جمع‌آوری می‌شود.
قطع برق مراکز تولید ارز دیجیتال در تبریز
قطع برق مراکز تولید ارز دیجیتال در تبریز
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: انشعاب برق دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال(ماینرها) قطع می‌شود.
ارایه صددر‌صدی خدمات غیرحضوری به مشترکان افق عملکردی شرکت‌های توزیع است
ارایه صددر‌صدی خدمات غیرحضوری به مشترکان افق عملکردی شرکت‌های توزیع است
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر در جمع مدیران شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران گفت: آنچه که به‌عنوان افق عملکردی در شرکت‌های توزیع پیش‌بینی می‌شود ارایه صد‌درصدی خدمات غیرحضوری به مشترکان است.
طرح‌های توزیع برق اصفهان به بهره‌برداری رسید
طرح‌های توزیع برق اصفهان به بهره‌برداری رسید
همزمان با سفر وزیر نیرو به اصفهان طرح‌های توزیع برق استان با حضور معاون وزیر در امور برق و انرژی به بهره‌برداری رسید.
تهرانی‌ها ۳۴۸ میلیارد تومان پول برق بدهکارند
تهرانی‌ها ۳۴۸ میلیارد تومان پول برق بدهکارند
در صورتی که مشترکان در مصرف انرژی زمان‌های اوج مصرف از ساعت ۱۲ تا ۱۶ و شب‌ها از ساعت ۱۹ تا ۲۳، مدیریت نداشته باشند، وقوع خاموشی در تابستان محتمل خواهد بود.
فراخوان توانیر برای انتخاب مدیرعامل توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان
فراخوان توانیر برای انتخاب مدیرعامل توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان
شرکت توانیر در راستای راهبرد شایسته گزینی وزارت نیرو در دولت دوازدهم فراخوان جدید خود را برای انتخاب افراد واجد شرایط و علاقه‌مند به همکاری برای مدیریت شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان منتشر کرد.
اولویت برق کشور عبور از پیک تابستان سال 98 است
اولویت برق کشور عبور از پیک تابستان سال 98 است
مدیرعامل توانیر اولویت و تمرکز برنامه‌های برق کشور برای سال جاری را عبور از پیک تابستان سال 1398 دانست و گفت: موضوع بحث کاهش تلفات، مدیریت مصرف، هوشمندسازی و اتوماسیون، باید در اولویت برنامه‌های صنعت برق باشد.
اقدام محیط زیستی توزیع برق استان اصفهان؛  ایمن‌سازی شبکه برق خور و بیابانک برای جلوگیری از برق‌گرفتگی "هوبره‌ها"
اقدام محیط زیستی توزیع برق استان اصفهان؛ ایمن‌سازی شبکه برق خور و بیابانک برای جلوگیری از برق‌گرفتگی "هوبره‌ها"
شرکت توزیع برق استان اصفهان، شبکه 20 کیلوولت منطقه خور و بیابانک در استان اصفهان را برای جلوگیری از برق‌گرفتگی و برخورد گونه کمیاب پرنده "هوبره" ایمن کرد.
انتصاب مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران
انتصاب مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران
طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت توانیر، رضا غفاری به‌عنوان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران منصوب شد.
مدیرعامل جدید شرکت توزیع نیروی برق استان فارس معرفی شد
مدیرعامل جدید شرکت توزیع نیروی برق استان فارس معرفی شد
با حکم مدیرعامل شرکت توانیر، احمدرضا خسروی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت توزیع نیروی برق استان فارس معرفی و از زحمات زینل قنبری تقدیر شد.
بهره‌گیری از کنتورهای هوشمند تک فاز برای سکونتگاه‌های غیردائم و فصلی مازندران
بهره‌گیری از کنتورهای هوشمند تک فاز برای سکونتگاه‌های غیردائم و فصلی مازندران
مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب استان مازندران از بهره گیری از کنتورهای هوشمند تک فاز برای مدیریت و کنترل مصرف برق سکونتگاه‌های غیردائم و فصلی خبر داد.
بازدید سرزده وزیر نیرو از فعالیت‌های توزیع برق تهران بزرگ
بازدید سرزده وزیر نیرو از فعالیت‌های توزیع برق تهران بزرگ
رضا اردکانیان و هیأت همراه طی بازدیدی سرزده، از نزدیک در جریان فعالیت های شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ قرار گرفت.

    

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی می‌باشد.