English
شنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶, ۱۸:۰۰
به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

بانک اطلاعات شرکت های توزیع نیروی برق

مقالات علمی

ارائه روش جدید در ردیابی نقطه حداکثر توان سلول های خورشیدی بر اساس سیستم استخراج نقطه اکسترمم
جایابی واحدهای خورشیدی به منظور کاهش هزینه های سالیانه سیستم توزیع با استفاده از راهکار احتمالاتی
بررسی تاثیر توربینهای بادی دو سو تغذیه بر روی پایداری ولتاژ شبکه های توزیع
تحلیل تنش دیسک ترمز توربین بادی مگاواتی در حالت ترمزگیری عادی و اضطراری
ضریب رفتار لرزه ای برای توربینهای بادی دو مگاواتی با برج فولادی لوله ای
استفاده از توربین بادی سرعت متغیر برای بهبود قابلیت گذر از کاهش ولتاژ مزارع بادی سرعت ثابت
Optimal Energy Storage Sizing for Wind Power Plants From an Economical Point of View
Novel Hidden Wind Farms in Residential Households Having Roof-mounted Wind Arrester
Shading Factor Estimation in Small-Scale PV Systems
طراحی و ساخت اولین نمونه آزمایشگاهی ذخیره ساز انرژی مبتنی بر هوای فشرده در کشور
تعیین دقیق ماکزیمم ساعات آفتابی برای آرایش های مختلف پنلهای خورشیدی به کمک یک آرایش خاص پنل
استراتژی های کنترل رزونانسی برای بهبود عملکرد مستقل سیستم تبدیل انرژی باد با سرعت متغییر
ارزیابی اثرات اضافه شدن 500 مگاوات واحد جدید بادی در شبکه خراسان از نقطه نظر قابلیت اطمینان و پایداری شبکه
ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم مستقل باد/فتوولتائیک/دیزل/ذخیره ساز در حضور خودروهای الکتریکی
Grid Integration of Wind Farms by UPQC Based Neural Network
A New Sensorless Reduced Switch Count Variable-Speed Wind Energy System
مزرعه بادی بینالود و تطابق FRT طرح توسعه و استخراج مشخصه جهت بازنگری تنظیم رلههای حفاظتی E.ON آن با گریدکد
مقایسه روش های استخراج حداکثر توان در سیستم های توربین بادی توان متوسط و توان بالا
کنترلر مد لغزشی برای (NBBC) استفاده از مبدل افزایشی-کاهشی ردیابی نقطه ماکزیمم توان در آرایه های خورشیدی
A Stochastic Reliability-based Approach for Reserve Provision in Systems with High Wind Power Penetration
یک روش ابداعی کنترل بهینه جهت تعقیب قله توان در توربین باد بدون حسگر سرعت با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور
تأثیر بکارگیری واحد برق آبی کوچک در سیستم ترکیبی بادی، خورشیدی و هیدروژنی جهت تأمین برق مورد نیاز ایستگاه پمپاژ آب
مبتنی بر روش ریخت شناسی ریاضیاتی و CT آشکارسازی اشباع LSE جبرانسازی جریان ثانویه با روش
با استفاده از الگوریتم پخشبار UPFC بهبود پایداری ولتاژ توسط CPF پیوسته
ارائه فیلتر اکتیو سری مبتنی بر مبدل خازن شناور دوبل بهبود یافته
طراحی بهینه رله دیجیتال با استفاده از الگوریتم تبرید تدریجی فلزات
بهبود حفاظت دیستانس مستقل برای خطوط انتقال جبران شدةسری
میراشونده در رلههای دیجیتال DC ارائه روشی نوین برای حذف مولفه
جا ا یبی واحدهای انداز هگر یی فازوری با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان NSGA-II مبتنی بر الگوریتم
New Topology For Resonance Type Fault Current Limiter
آشکار سازی ناحیه درگیر خطا در یک خط انتقال جبرانشده سری با استفاده از اصل آنتروپی موج ک
Phasor measurement placement for wide area fault location considering measurement redundancy
در شرایط REG 7 و 216 UM بررسی رفتار عملگر 78 رله های 62 گریز از همگامی واحدهای یک نیروگاه نمونه از شبکه سراسری ایران
بهبود عملکرد رله دیستانس در شرایط نوسان توان با استفاده از تخمین منحنی امپدانس
یک طرح حفاظتی بر اساس چند الگور ت یم تشخیص خطای کلید در یکسوساز کنترل شده
A Two Input- One Output DC-DC Converter for DC Sources*
A novel control method in Grid Interconnection of DG Based on Pulse Adaptive VSI in order to Harmonic Compensation and Power Quality Improvement
تدوین رویه انتخاب نقاط نمونه مناسب جهت ارزیابی کیفیت توان در شبکه های انتقال و فوق توزیع و محاسبه شاخص های سیستمی
ارائه روش نوین محاسبه جریمه ایجاد اغتشاش در کیفیت برق از سوی مشترکین
طراحی دقیق کنترل کنندهها در اینورترهای تکفاز موازی با بار غیرخطی
بهبود کیفیت توان با به کار ی گری یک فیلتر توان اکتیو مبتنی بر یک اینورتر چند سطحی خازن شناور
با استفاده از کنترلر فازی- DG در حضور DVR بهبود عملکرد تطبیقی
شبیه سازی بالاست الکترونیکی ضریب قدرت بالای دو مرحله ای و یک مرحله ای با ساختار تقویتی برای لامپ های فلورسنت چندتایی
Improvement of DFIG Wind Turbine Power Performance During Grid Voltage Sag
Design of New Power Electronic Converter(PEC) for Photovoltaic Systems and Investigation of Switches Control Technique
تبدیل فلش غیر مستطیلی به فلش مستطیلی معادل با در نظر گرفتن منحنی حساسیت تجهیز
یک روش عملی جهت تعیین سهم هارمونیکی بارهای موازی در نقطه اتصال به شبکه
با استفاده از الگوریتم FACTS تعیین مکان و مقدار بهینه ادوات چندهدفهیفازی فاخته
روش جدیدی در تشخیص اثرات پارامترهای کیفیت توان بر سیستم قدرت با استفاده از هوش مصنوعی
ارائه یک ساختار جدید برای اینورترهای چند سطحی متقارن
مدلسازی و شبیهسازی دینامیکی شبکه برق نورد کارخانه ذوبآهن به منظور مطالعات هارمونیکی
مطالعه ناپایداری حرارتی موتورها در اثر ساختار نامتقارن کابلهای تغذیه
پخش بار هارمونیکی احتمالاتی مبتنی بر تکنیک پس رو پیش رو در حضور بارهای همبسته
بررسی و ارزیابی کارایی چند روش تشخیص خطای کلیدها در مبدل های یکسوساز کنترل شده
تشخیص عامل بهوجود آورنده گذراهای ولتاژ در شبکه توزیع برای بهبود کیفیت توان
مبتنی بر کنترلفازی به منظور بالانس بار STATCOM بهبود عملکرد و بهبود کیفیت توان در میکروشبکه های مستقل
روشی نوین جهت بهبود کیفیت توان در سیستم های توزیع با استفاده از جبران ساز استاتیک تبدیلپذیر
ایزوله دوجهته مبتنی بر DC/DC ارائه ساختار جدید برای مبدل های چوک مبدل P 1P و نیم پل*
بدست آوردن روش دقیق تخصیص هارمونیک بر مبنای استاندارد IEC 61000-3-6
روشی جدید برای سنکرونیزاسیون اجزای سیستم قدرت با استخراج FIR دامنه و فاز با استفاده از تبدیل موجک و فیلتر
افزایش کیفیت توان شبکه توزیع توسط اکتیو فیلتر قدرت با بکارگیری الگوریتم ژنتیک جهت مکان یابی
تعمیم یافته با بهره ولتاژ زیاد و تنش ولتاژ DC-DC ارائه یک مبدل کم روی کلید قدرت قابل کاربرد در سیستم های انرژی تجدید پذیر
به کارگیریتبدیل موجک اصلاح شده برای سنجش کیفیت برق در شبکه های قدرت
متصل به PWM کنترل تناسبی-رزونانسی فرکانس-تطبیقی جریان مبدل شبکه بدون سنسور ولتاژ شبکه در سیستمهای تولید پراکنده
تعیین علل وقوع کمبود ولتاژ از طریق تبدیل ه لب یرت و مدل مخفی مارکوف
به منظور بهبود پایداری بااستفاده از SSSC طراحی کنترل کننده الگوریتم های بهینه سازی فاخته و رقابت استعماری با در نظر گرفتن تاخیر زمانی
به کارگیری الگوریتم ریخت شناسی ریاضیاتی برای مکان یابی تخلیه جزئی در کابل
مقایسه روش های سنتی ومدرن میراسازی نوسانات توان وفرکانس درسیستم قدرت تجدید ساختاریافته
ارزیابی وضعیت فنداسیون دکل 230 کیلو ولت عبور از دریا واقع درتنگه پل لافت با استفاده از آزمون های غیرمخرب
تحلیل اقتصادی نصب ادوات FACTS جهت رفع تراکم درسیستمهای قدرت
ارزیابی تاثیرخطوط HVDC برکاهش هزینه تولید توان وتلفات شبکه به کمک مطالعات پخش بار بهینه ESDC
پخش باربهینه بااستفاده از کنترل کننده انتقال توان ترکیبی
ساخت دستگاه انتقال انرژی بدون سیم و آنالیز حساسیت روی پارامترهای آن
پیاده سازی تکنیک دیسک متد برای محاسبه سریع ودقیق توزیع پتانسیل منتجه ازبارهای فضایی درکاربردهای شکست الکتریکی نان ترمال
تعیین مسیر بهینه جهت استارت واحدهای غیرخودراه انداز بادرنظرگرفتن قیود استاتیکی و دینامیکی سیستم انتقال به کمک روش آنالیز پاکت نامهDEA
ارزیابی احتمالاتی قابلیت تبادل با استفاده ازروش قطعی مبتنی بر دسته بندی داده
توزیع اقتصادی بار با درنظرگرفتن اثر شیر ورودی بخار با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی
بررسی برقدارکردن خط 400 کیلو ولت بیرجند سفیدابه زاهدان
ارزیابی ورتبه بندی امنیت استاتیکی سریع سیستم قدرت برمبنای الگوریتم رویش وبرش
ارائه روش جدید IACO به منظور بهبود نتیجه برنامه ریزی توسعه شبکه تولید
جایابی SVC درشبکه سیستان وبلوچستان با استفاده از ترکیب تحلیل مدال و الگوریتم PSO جهت جلوگیری ازفروپاشی
طراحی کنترل کننده فازی عصبی سیستم قدرت چندماشینه برمبنای کنترل تطبیقی و مقایسه آن با کنترل کننده های کلاسیک
تخمین حالت استاتیکی شبکه انتقال فارس با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
معرفی شاخص هایی مبتنی برمعیارهای فنی جهت ارزیابی بهینه طرح های شبکه برق
معادلسازی شبکه انتقال درحوزه زمان برای تحلیل حالت گذرای کلیدزنی خط
تخمین پارامترهای مدهای الکترومکانیکی سیستم قدرت با استفاده از مدل آرماکس و روش پرونی
ارایه روشی جدید برای ارزیابی امنیت درسیستم های قدرت چند ناحیه ای
طراحی توسعه شبکه انتقال درمحیط تجدید ساختارشده به کمک روش تحلیل پوششی داده ها
بهبود شرایط جزیره سازی عمدی شبکه قدرت توسط واحدهای تولید پراکنده
طراحی پایدارکننده سیستم قدرت بااستفاده ازمعیارانتروپی
طراحی برنامه واسط نرم افزارهای مطلب ودگسیلنت بااستفاده اززبان DPL
بررسی عملکرد اخذ تولید راکتیو در نیروگاه کرخه و خسارات وارده
روشی نوین در طراحی پایدارکننده های دینامیکی سیستم قدرت
برنامه ریزی بهره برداری بهینه ازمنابع تولیدبادی تلمبه ذخیره ای درسیستم قدرت تجدید ساختارشده با استفاده ازمدلسازی فازی
برنامه ریزی توان راکتیو بااستفاده ازپخش باربهینه باقیدپایداری ولتاژ
پیش بینی کوتاه مدت باربااستفاده ازمدل ترکیبی گری-فازی-مارکوف
ارائه روشی جدید برای حل مسئله توسعه شبکه انتقال به کمک الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری
طراحی مشاهده گرمقاوم جهت تشخیص عیب درسیستم قدرت کنترل بارفرکانس
روشی نوین برای ارزیابی حوادث شبکه براساس پتانسیل حوادث پی درپی و ایجاد خاموشی
برنامه ریزی واکنش بار ونیروگاهها برای تامین ظرفیت ذخیره براساس روش احتمالاتی

نقشه شرکتهای توزیع برق

 

تاریخچه

بخشش قبض های برق مردم خوزستان ابلاغ نشده است
بخشش قبض های برق مردم خوزستان ابلاغ نشده است
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان گفت: شرکت توانیر یا وزارت نیرو هیچ بخشنامه ای دال بربخشودگی قبض های بهمن ماه گذشته به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان و یا اهواز ابلاغ نکرده است.
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق تبریز معرفی شد
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق تبریز معرفی شد
با حضور مدیر عامل شرکت توانیر، حبیب اله نهال پروری به عنوان سرپرست شرکت توزیع نیروی برق تبریز منصوب شد.
کاهش ۲۵ درصدی سرقت‌های برقی در تهران
کاهش ۲۵ درصدی سرقت‌های برقی در تهران
مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران گفت: با اجرای طرح تعویض کارت‌های خودنگهدار با سیم لخت نسبت به سال گذشته میزان سرقت‌های برقی در تهران ۲۵ درصد کاهش یافته است.
انجام بزرگترین عملیات شستشو و اورهال شبکه توزیع کشور
انجام بزرگترین عملیات شستشو و اورهال شبکه توزیع کشور
مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع توانیر از اتمام عملیات شستشوی خطوط، مقره ها و اورهال خطوط توزیع اهواز، تا ۱۰ روز آینده خبر داد و گفت: تا امروز، نیمی از شبکه برق اهواز از آلودگی ها پاک شده است.
ضرورت تغییر استانداردهای طراحی تأسیسات برق خوزستان
ضرورت تغییر استانداردهای طراحی تأسیسات برق خوزستان
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با اشاره به تشکیل پنج گروه مستقل پژوهشی برای آنالیز وضعیت برق استان به‌دستور وزیر نیرو، گفت: اولین موضوع مورد توجه استانداردهای طراحی در منطقه هستند که باید تغییر کنند و در نحوه طراحی آن‌ها بازنگری شود.
میزان برق مصرفی در بخش صنعتی کرمانشاه پایین‌تر از معدل کشوری است
میزان برق مصرفی در بخش صنعتی کرمانشاه پایین‌تر از معدل کشوری است
مدیرعامل توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با بیان اینکه میزان مصرف برق در بخش‌های کشاورزی و صنعتی نشان دهنده تولیدی بودن استان است، گفت: این میزان در استان ما کمتر از معدل کشوری است.
برق استان گیلان کی وصل می‌شود؟
برق استان گیلان کی وصل می‌شود؟
در حال حاضر، برق حدود ۸۳ هزار مشترک در سطح استان گیلان قطع است که طبق وعده مسوولان قرار شده تا پایان امروز، برق حداقل ۵۰ درصد از این مشترکان وصل شود.
دلایل قطعی برق در اهواز تشریح شد
دلایل قطعی برق در اهواز تشریح شد
وقایع هشت بهمن در اهواز و قطعی برق توسط مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق اهواز تشریح شد.
هیچ‌گونه خاموشی در هیچ یک از مناطق اهواز نداریم
هیچ‌گونه خاموشی در هیچ یک از مناطق اهواز نداریم
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: در حال حاضر اهواز یکی از پایدارترین شبکه‌های برق را داریم و هیچگونه خاموشی در هیچ یک از مناطق اهواز وجود ندارد.
بهره‌برداری از 55 طرح برق استان در دهه فجر
بهره‌برداری از 55 طرح برق استان در دهه فجر
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از افتتاح 55 طرح برق شهری و روستایی استان در سی و هشتیمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با سرمایه‌گذاری اعتباری بالغ بر 9 میلیارد و 595 میلیون ریال خبر داد.
بهره برداری از طرح های شاخص شرکت توزیع برق تهران بزرگ در ایام مبارک دهه فجر
بهره برداری از طرح های شاخص شرکت توزیع برق تهران بزرگ در ایام مبارک دهه فجر
همزمان با فرارسیدن سی و هشتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران ، پروژه های شاخص شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اعتباری بالغ بر سیصدو چهل میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.
بیش از 98 درصد از قبوض برق مشترکان تهرانی غیر حضوری پرداخت می شود
بیش از 98 درصد از قبوض برق مشترکان تهرانی غیر حضوری پرداخت می شود
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع تهران بزرگ گفت : بیش از 98 درصد از قبوض برق مشترکان پایتخت غیر حضوری پرداخت می شود .
بازدید تیم یکپارچه ایمنی شرکت توزیع برق تهران از ایستگاه آتش نشانی 171
بازدید تیم یکپارچه ایمنی شرکت توزیع برق تهران از ایستگاه آتش نشانی 171
طی مراسمی باحضورمدیردفتر ایمنی و کنترل ضایعات ، مدیر منطقه برق بوعلی و کارشناسان ایمنی مناطق 22 گانه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از ایستگاه اتش نشانی 171 تهران بازدید شد.
آمادگی برای تهدیدهای سایبری و خرابکارانه در صنعت برق
آمادگی برای تهدیدهای سایبری و خرابکارانه در صنعت برق
تهدید دیگری که در مازندران وجود دارد در فصل تابستان و به دلیل گرمای هوا، شرجی بودن استان و ورود مسافران اتفاق می‌افتد و در این هنگام مصرف بار نسبت به بار پایه افزایش می‌یابد.
بررسی و تحلیل وضعیت شبکه برق رسانی شهر تهران در نشست هماهنگی حوزه بهره برداری
بررسی و تحلیل وضعیت شبکه برق رسانی شهر تهران در نشست هماهنگی حوزه بهره برداری
ششمین نشست هماهنگی بهره برداری و دیسپاچینگ با محور وضعیت شبکه برق رسانی در سال 95 عصر روز سه شنبه، چهاردهم دی ماه در محل سالن امام علی(ع) ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ برگزار شد.
اقدام‌های توزیع برق تهران بزرگ برای تأمین برق زمستان جاری
اقدام‌های توزیع برق تهران بزرگ برای تأمین برق زمستان جاری
توسعه اتوماسیون و اصلاح شبکه‌های هوائی 20 کیلوولت و فشار ضعیف، تعویض بیش از 500 کیلومترشبکه سیمی با کابل خودنگهدار، تعویض پایه‌های فرسوده و معارض، اصلاح سیستم ارت و همچنین اصلاح انشعابات و جعبه انشعاب‌های فرسوده مشترکین از جمله فعالیت‌های انجام شده از سوی نیروهای عملیاتی مناطق توزیع برق تهران بوده است.
90 نقطه در زنجان از نیروگاه‌های خورشیدی استفاده می‌کنند
90 نقطه در زنجان از نیروگاه‌های خورشیدی استفاده می‌کنند
مسئول روابط‌عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان گفت: در حال حاضر در 90 نقطه از استان نیروگاه‌های کوچک خورشیدی نصب شده است.
پایداری شبکه های برق مازندران در برابر حوادث طبیعی افزایش یابد
پایداری شبکه های برق مازندران در برابر حوادث طبیعی افزایش یابد
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر بر افزایش پایداری شبکه های برق استان مازندران در برابر حوادث طبیعی تاکید کرد.
خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های خورشیدی
خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های خورشیدی
مدیر عامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ از آمادگی این شرکت به منظور ارائه‌ی خدمات به شهروندان در راستای سیاست‌های کلی کشور و وزارت نیرو در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد.
شهرداری عامل قطع برق ستارخان
شهرداری عامل قطع برق ستارخان
شب گذشته مرکز توزیع برق ستارخان طرشت دچار حادثه و برق این منطقه قطع شد که به گفته مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای تهران علت اصلی این حادثه برخورد بیل مکانیکی شهرداری با کابل برق فشارقوی بوده است.

    

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی می‌باشد.