English
دوشنبه، ۵ خرداد ۱۳۹۹, ۰۶:۴۳
به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

به منظور جذب و نگهداشت نیروی انسانی، ستاد جذب نخبگان در وزارت نیرو تشکیل شد

    براساس ماده 137 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف است تشکیلا‌ت کلا‌ن دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها را متناسب با سیاست‌ها و احکام برنامه چهارم و تجارب سایر کشورها به مجلس شورای اسلا‌می‌تقدیم کند. براساس این ماده؛ هدف، نوسازی، متناسب‌سازی، ادغام و تجدید ساختار به صورت یک منظومه منسجم، کارآمد، فراگیر و با کفایت، اثربخش و غیرمتمرکز است. وزارت نیرو در طول سال‌هایی که از برنامه چهارم می‌گذرد در این زمینه چه اقدام‌هایی را در سطح وزارتخانه انجام داده و به چه موفقیت‌هایی نایل شده‌ است؟ همچنین براساس بند «ﻫ» ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند، اقدام لا‌زم را درخصوص بازنگری و تجدید ساختار سازمانی خود انجام دهند؛ در این زمینه در وزارت نیرو چه اقدام‌هایی در سال‌های اخیر انجام شده است؟

    تفکرنوین حکومت‌داری در دنیا بر انباشت دانایی، دانش محوری و مهندسی ارزش، راهکارهایجدید مدیریتی را برای تسهیل، هماهنگی و اداره مطلوب امور، فرا روی دولتمردان قرار داده است.
    تحولا‌ت ایجاد شده در بزرگراه‌های اطلا‌عاتی و ارتباطی در جهان رشدشتابنده‌ای را در حوزه‌های صنعتی، اقتصادی و فرهنگی ایجاد کرده است. در این مسیر،رویکردهای سنتی به دلیل نبود شفافیت پاسخگویی، اقتصادی نبودن، پیچیدگی امور وبرخوردار نبودن مردم از خدمات، اقدام‌ها و تسهیلا‌ت دولت‌ها، به تقریب منسوخ شده است.
    بررسی و تجدیدنظر در ساختار صنایع به ویژه صنعت آب و برق در دنیا سال‌هاست آغاز شده است. در ایران، این بازنگری به دلیل بروز مشکلا‌ت جنگ تحمیلی و هشت سالدفاع مقدس و دیگر تنگناهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی، کمی دیرتر آغاز شد.
اینکنوسازی، متناسب‌سازی، تجدیدنظر و بررسی تدوین ساختار سازمانی وزارت نیرو و شرکت‌هایمادرتخصصی از دغدغه‌های اصلی مسؤولا‌ن صنعت آب و برق کشور است.
    وزارت نیرو بابهره‌گیری از آخرین یافته‌های علمی در حوزه صنعت آب و برق و ایجاد تعامل سازنده بادانشگاه‌های معتبر جهان و استفاده از نظرات صاحبان اندیشه در این صنعت، تلا‌ش کردهاست به مأموریت اصلی خود یعنی رشد و توسعه پایدار در صنعت آب و برق و ارایه خدمات گسترده، مستمر و بدون وقفه به مردم عزیز ایران اسلا‌می‌جامه عمل بپوشاند.
    اینوزارتخانه تحول‌های مدیریتی و تغییرات ساختاری را از ستاد به عنوان کانونبرنامه‌ریزی، مدیریت و نظارت، آغاز کرده است.
    از این رو، برای تحقق اهداف و انجام وظایف قانونی و به‌منظور تقویت امور حاکمیتی، سیاستگذاری، تمرکز زدایی و تفویض حداکثر اختیار و اعمال نظارت توسط واحدهای ستادی برای بهبود مستمر، خودگردانیواحدهای اجرایی و توجه به شرایط صنعتی، طبیعی و اجتماعی، ساختار ستادی وزارت نیرومورد بازبینی قرار گرفت و ساختار پیشنهادی حوزه ستادی و شرکت‌های مادرتخصصی وزیرمجموعه برای بررسی و  تصویب به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(سابق) ارسال شدکه در این راستا تاکنون تشکیلا‌ت کلا‌ن حوزه ستادی و سه شرکت مادرتخصصی به تأیید و تصویب رسیده و برای اجرا ابلا‌غ شده است.
 
وزارت نیرو با بهره‌گیری از آخرین یافته‌های علمی در حوزه‌ صنعت آب و برق و ایجاد تعامل سازنده با دانشگاه‌های معتبر جهان و استفاده از نظرات صاحبان اندیشه در این صنعت، تلاش کرده است به ماموریت اصلی خود یعنی رشد و توسعه پایدار در صنعت آب و برق و ارائه خدمات گسترده، مستمر و بدون وقفه به مردم عزیر ایران اسلامی جامه عمل بپوشاند.
 
     براساس دستورالعمل اجرایی ضوابط انتخاب و انتصاب و تغییر مدیران و باتوجه به تأکید این دستورالعمل به اصل شایسته سالا‌ریو افزایش انگیزش کارکنان برای ارتقا درمسیر پیشرفت شغلی (با عنایت به اصل 141قانون برنامه چهارم توسعه) وزارت نیرو چه برنامه‌هایی را برای تحقق این هدف در نظرگرفته و چه اقدام‌هایی را انجام داده است؟
    به‌منظور ارتقای کارآیی و بهره‌وری نیروی انسانی و مدیریت منابع انسانی و ایجاد زمینه مناسب برای پرورش مدیران و نظام‌مند کردنانتصابات و توجه به شایستگی‌های افراد و در راستای اجرای مصوبه یکصدمین جلسه شورای‌عالی اداری کشور، «دستورالعمل اجرایی نظام انتخاب، انتصاب، تغییر و پرورش مدیرانوزارت نیرو» به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سابق) رسید و برای اجرا به تمام شرکت‌های مجموعه صنعت آب و برق ابلا‌غ شد.
    درحال حاضر با توجه به تحولا‌ت و چالش‌های پیش‌روی صنعت آب و برق و ضرورت دستیابی به سطوح بالا‌تری از کیفیت و بهره‌وری، زمینه بازنگری در نظام انتخاب و انتصاب مدیران شایسته فراهم شده که دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت نیرو با درنظر گرفتن مقتضیات، برنامه‌ها و نیازهای مدیریتی جدید درحال تهیه و تدوین دستورالعمل مربوط است.
 
خوشبختانه براساس گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، وزارت نیرو در سال گذشته کمترین شکایت و بیشترین کاهش را در میزان شکایت‌ها در بین دستگاه‌های اجرایی داشته است.
 
     با توجه به تأکید برنامه چهارم بر توسعه دانایی محور، وزارت نیرو در راستای ارتقای دانش و افزایش مهارت‌های شغلی کارکنان و مدیران چه اقدام‌هایی را انجام داده و چه برنامه‌هایی را پیش‌رو دارد؟
    با تشکیل کمیته‌های تخصصی به بازتعریف و بازنگری دوره‌های شغلی اختصاصیکارکنان پرداخته و به‌منظور توسعه کمی و کیفی دوره‌های موردنظر اقدام‌های لا‌زم رابرنامه‌ریزی کرده‌ایم. همچنین براساس سند توسعه پژوهش و فناوری، وزارت نیرو دربرنامه چهارم توسعه، توجه لا‌زم را به نیروهای انسانی پژوهشگر و همچنین فراهم‌سازی بسترهای مناسب برای رشد و پرورش آنان داشته است.
    این وزارتخانه با وجود دانشگاهشهید عباسپور و مجتمع‌های آموزشی و پژوهشی در استان‌های مختلف در امر پرورش و تربیتنیروهای مورد نیاز صنعت‌آب و برق و ارتقای سطح مهارت‌های آنان تلا‌ش‌های مستمری داشته است.
    وزارت نیرو با تدوین سند توسعه پژوهش و فناوری با صرف حدود 150 میلیارد ریال قریب به 1300 پروژه مطالعاتی و مقاله و گزارش علمی تهیه، تدوین ومنتشر کرده است. انعقاد قراردادهای بین‌المللی مطالعاتی و تحقیقاتی، تجاری‌سازی نتایج تحقیقات و انتقال دانش فنی در 29 مورد، اخذ مجوز تأسیس پارک فناوری و مراکز رشد صنعت آب و برق و اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای به تحقیقات از جملهاقدام‌هایی است که زیربنای توسعه دانایی محور را در وزارت نیرو طی سال‌های آتیتشکیل می‌دهد.
    در بعد آموزش و افزایش مهارت‌های‌ شغلی، با استقرار نظام جامعآموزش کارکنان وزارت نیرو و انطباق آن با نظام جامع آموزش کارکنان دولت بیش از نیمیاز کارکنان صنعت آب و برق کشور در دوره‌های آموزشی و توجیهی شرکت کردند که در مجموع 41065 نفر- ماه آموزش درازمدت و نیز 23866 نفر ماه آموزش کوتاه‌مدت در وزارت نیرو انجام گرفته که به‌طور متوسط 80 نفر- ساعت سرانه آموزش‌های وزارت نیرو بوده که دو برابر تکلیف برنامه (40 ساعت) است.
    خوشبختانه با تلا‌ش‌های جدی که در سال‌جاریانجام گرفت، وزارت نیرو موفق شد دوره‌های اختصاصی شغلی آب و برق را در حدود 3000دوره به تأیید برساند و برای اجرا ابلا‌غ کند که این امر موجبات افزایش سطح کیفینیروی انسانی را در وزارت نیرو فراهم خواهد ساخت. همچنین به منظور آموزش پیمانکارانو کارگران بخش صنعت‌آب و برق تفاهمنامه برگزاری دوره‌های آموزشی بین وزارت نیرو و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای منعقد شده است.
    آموزش سالا‌نه 5هزار دانشجو درمراکز آموزشی در رشته‌های مرتبط با صنعت و ارایه بیش از 10 هزار فرصت کارآموزی برای دانشجویان سایر دانشگاه‌ها، صدور بیش از 1500 گواهینامه رشد و ارتقا برای بخش‌هایشغلی و ... از دیگر اقدام‌های آموزشی است.
 
در بعد آموزش و افزایش مهارت‌های شغلی، با استقرار نظام جامع آموزش کارکنان وزارت نیرو و انطباق آن با نظام جامع آموزش کارکنان دولت بیش از نیمی از کارکنان صنعت آب و برق کشور در دوره‌های آموزشی و توجیهی شرکت کردند.
 
    با توجه به اینکه تکریم ارباب رجوع ازجمله سیاست‌های اصلی دولت و یکی از هفت برنامه تحول اداری به شمار می‌آید وزارتنیرو در این‌ زمینه چه اقدام‌هایی را انجام داده است؟
    در راستای تحقق اهدافمصوبه طرح تکریم مردم اقدام‌ها و فعالیت‌های گسترده‌ای در سطح تمام شرکت‌های تابع ووابسته وزارت نیرو صورت گرفت که اهم فعالیت‌های انجام شده به‌شرح زیر است:
    تماممراحل فرآیند انجام کار، مدارک مورد نیاز، مقررات مورد عمل، واحد انجام‌دهنده خدمت،اوقات مراجعه، متصدیان انجام خدمت، مدت زمان انجام کار در تمام شرکت‌های تابع و وابسته وزارت نیرو مستندسازی و خدمات قابل ارایه به ارباب رجوع احصا شده است، همچنین اطلا‌ع‌رسانی به ارباب رجوع از روش‌های زیر صورت گرفته است:
-         نصب تابلوهایراهنمای مراجعان و اسامی‌و عناوین پست سازمانی متصدیان انجام خدمت
-         الصاق کارتروی سینه در مشاغل مورد نیاز توسط متصدیان مربوط
-         تهیه و ابلا‌غ شرح وظایفکارکنان و نصب اهم وظایف در محل کار متصدیان
-         نصب و راه‌اندازی تلفن گویا دربرخی از شرکت‌ها
-         ایجاد پایگاه اینترنتی
-         استفاده از رسانه‌هایعمومی‌اعم از تصویری، شنیداری و نوشتاری
-          استفاده از مجامع و محافلعمومی ‌(نمازجمعه، نمازجماعت، شوراهای روستا، مدارس و ...)
-          اطلا‌ع‌رسانی ازطریق قبوض مشترکان
-          ایجاد گیشه‌های خدماتی در برخی از شرکت‌ها
    به‌منظور هماهنگی و انسجام بیشتر شرکت‌ها در نحوه اجرای مصوبه طرح تکریم، مجموعه‌ای تحتعنوان «توصیه نکات و راهکارهای اجرایی» تهیه و تدوین شد که نمونه منشور اخلا‌قی (به‌عنوان الگو) نیز در این مجموعه گنجانده شد و تمام شرکت‌ها با الهام از این نکات به اجرایی کردن طرح، تهیه و نصب آن در محل‌های موردنظر اقدام کردند.
    همچنین برایآگاهی کارکنان، موارد منشور اخلا‌قی به صورت‌های مختلف مانند توزیع بروشورهایآموزشی در داخل سازمان‌ها، برگزاری جلسه‌ها و همایش‌های ویژه‌ برای کارکنان و ... آموزش داده شد.
    با توجه به ارزیابی‌هایی که انجام می‌‌شود شرکت‌های آب و برق به‌طور عمده در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند و این حاکی از اجرای مناسب مصوبه است،در عین حال با توجه به اینکه وزارت نیرو با بیش از 30 میلیون مشترک آب و برق درتعامل است، باید اقدام‌های جدی زیادی هم انجام شود تا بتوانیم رضایتمندی مردم را بیش از بیش فراهم کنیم.

    تشویق و تنبیه کارکنان و مدیران براساس نتایج حاصل از نظرسنجی و سایر ارزیابی‌ها صورت گرفته است.
    همچنین این وزارتخانه برای هماهنگی عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه خود درخصوص نحوه تشویق و تنبیه کارکنان و مدیران اقدام به تهیه دستورالعمل تشویق و تنبیه کارکنان و مدیران در راستای اجرای طرح تکریم کرده است.
 
طرح سلا‌مت اداری
با توجه به تأکید‌های مقام معظم رهبری و رییس جمهوری درخصوص برخورد با متخلفانو ارتقای سلا‌مت اداری، وزیر نیرو در بخشنامه‌ای ضمن تأکید بر اجرای اوامر صادره والتزام مدیران به موضوع ارتقای سلا‌مت اداری و پیشگیری از فساد، سال 1386 را سالارتقای سلا‌مت اداری و برخورد با متخلفان در وزارت نیرو اعلا‌م کرده است.
    استراتژی وزارت نیرو در مقوله فساد اداری، پیشگیری قبل از وقوع تخلفات بوده و این امر از طریق اصلا‌ح سیستم‌ها و روش‌ها، کوتاه کردن، ساده‌سازی و روان‌سازیفرآیندها و کاهش مراجعه مستقیم ارباب رجوع به واحدهای اداری و استفاده از فناوریاطلا‌عات (IT) در امر ارائه خدمات غیرحضوری است.
    خوشبختانه براساس گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل 90مجلس شورای اسلا‌می، وزارت نیرو در سال گذشته کمترین شکایت و بیشترین کاهش را درمیزان شکایت‌ها در بین دستگاه‌های اجرایی داشته است.
 
چه اقدام‌هایی در بخش توسعهمدیریت و سرمایه انسانی انجام داده‌اید؟
    براساس دیدگاه‌های صاحب‌نظران در بینعوامل تولید یا خدمت که سرمایه (بودجه و اعتبارات)، تجهیزات و ماشین‌آلا‌ت، فناوری،مدیریت و نیروی انسانی را شامل می‌شود، عامل نیروی انسانی و مدیریت از اهمیتویژه‌ای برخوردار است.
    در تحقیقاتی هم که در 192 کشور جهان صورت گرفته است نقشمنابع انسانی در تولید ثروت ملی در قیاس با منابع فیزیکی و منابع طبیعی 56 درصد ذکر شده که نقش مؤثر و بی‌بدیلی است.
    براساس این، معاونت تحقیقات و منابع انسانی درچهار محور زیر تلا‌ش کرده است، ساختار مدیریتی و نظام اداری وزارت نیرو را به سمتسامانه‌ای علمی و مدیریتی هدایت کند:
          الف- بهبود سیستم‌ها و روش‌ها
          ب- تدویننظام‌نامه‌های مدیریتی
          ج- توسعه و ترویج مدیریت مشارکتی
          د- توسعه خدماتغیرحضوری
    در این ارتباط با تدوین 40 نظام اولویت‌دار همچون نظام برنامه‌ریزی و نظارت، نظام مالکیت معنوی، نظام بازرسی، نظام مدیریت بحران، نظام شایسته‌سالا‌ری،نظام ارزیابی عملکرد، نظام پاسخگویی به شکایات مردم، طرح مستندسازی تجارب موفقمدیریتی، نظام پیشنهادهای یکپارچه وزارت نیرو، ایجاد خانه مدیران صنعت آب و برق،راه‌اندازی مراکز فوریت‌های آب و برق (121 و 122 در استان‌ها) و ... قدم‌های اساسی و جدی در توسعه مدیریت برداشته؛ این معاونت در مبحث نیروی انسانی معتقد است کههمکاران وزارت نیرو ارزشمندترین سرمایه صنعت آب و برق هستند. درخصوص جذب، استخدام،حفظ و نگهداری نیروی انسانی کارآمد نیز اهتمام جدی داشته و تلا‌ش‌های مؤثری راانجام داده است.
    تدوین دستورالعملجدید استخدام با رویکرد شایسته‌سالا‌ری و عدالت استخدامی، تأکید بر جذب نخبگان وتشکیل ستاد جذب به ریاست وزیر نیرو، تهیه، تدوین و ابلا‌غ بخشنامه‌ای با امضای وزیرنیرو درخصوص جذب فرزندان شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران، تهیه، تدوین وابلا‌غ بخشنامه‌ای با امضای وزیر نیرو درخصوص شناسایی، جذب و انتصاب بانوان در سطوحمدیریتی را می‌توان از جمله اقدام‌ها دانست.
    همچنین برای حفظ و نگهداری نیرویانسانی متخصص و کارآمد نیز اخذ مجوزهای عوامل خاص طرح مسیر ارتقای شغلی کارشناساناز شورای امور اداری و استخدامی، احتساب فوق‌العاده جذب در اضافه‌کاری و پاداشکارکنان شرکت‌های وابسته و برقراری حق جذب ویژه مناطق محروم، اخذ شده است.
 
باتوجه به تاکیدهای مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری درخصوص برخورد با متخلفان و ارتقای سلامت اداری، وزیر نیرو در بخشنامه‌ای ضمن تاکید بر اجرای اوامر صادره و التزام مدیران به موضوع ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد، سال 1386 را سال ارتقای سلامت اداری و برخورد با متخلفان در وزارت نیرو اعلام کرده است.
 
برنامه‌های آتی معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو در راستای اهدافبرنامه چهارم و سند چشم‌انداز چیست؟
    معاونت تحقیقات و منابع انسانی به‌منظورتحقق اهداف برنامه چهارم سه مأموریت اصلی را برای خود ترسیم کرده است که عبارت‌انداز:
- توسعه مدیریت با نگرش تعالی سازمان
با دو مؤلفه
1-     مهندسی مجددسیستم‌ها و ساده‌سازی روش‌ها برای سرعت و سهولت در ارایه خدمت
2-  طراحی و استقرار ساختار مدیریتی و تشکیلا‌تی کارآمد و بهره ور.

با دو مؤلفه:
1-     ارتقای کیفیت نیروی انسانی (تعهد وتخصص.)
2-     ارتقای انگیزش و رضایتمندی کارکنان.
 
- توسعه دانایی با جهت‌گیریمبتنی‌بر دانش
با دو مؤلفه
1-     ارتقای سطح کیفی آموزش و پژوهش اثرگذار در همهسطوح.
2-     توسعه همکاری‌های صنعت با مراکز آموزشی و پژوهشی برای ارتقایبهره‌وری.
 
    برای رسیدن به این مأموریت‌ها 11 برنامه و پروژه‌های مختلف به قرارزیر تنظیم شده است که امیدواریم با تحقق این برنامه‌ها بتوانیم در صنعت آب و برقشاهد وجود نیروهای توانمند در فضای بدون تنش و با انگیزه بالا‌ باشیم.
-         توسعهفرهنگ و ارزش‌های انسانی و سازمانی
-          طراحی نظام مدیریتی و تشکیلا‌تی کارآمد ومؤثر
-          تدوین نظام حفظ حقوق دانایی‌های طبقه‌بندی شده
-          طراحی و راهبریاستراتژی‌های جذب و نگهداشت منابع انسانی
-          طراحی سیاست‌ها و استراتژی‌های تحولاداری
-          تدوین سیاست‌ها و استراتژی‌های توسعه و انتقال فناوری در صنعت آب وبرق
-          راهبری و توسعه نظام آموزش
-          راهبری و توسعه نظام پژوهش وتحقیقات
-          راهبری و توسعه سیستم‌ها و روش‌ها
-          تدوین استانداردهای طراحی وبهره‌برداریICT
-          طراحی نظام آماری و اطلا‌عاتی صنعت
- توسعه منابع انسانی باتأکید بر تعالی انسان‌ها
تشویق و تنبیه کارکنان در ارتباط با ارباب رجوع
وزارت نیرو
۲۶ آذر ۱۳۸۶ ۲۲:۵۷

نظرات کاربران (مسئولیت درج شماره تماس در صورت ایجاد مزاحمت تلفنی، با کاربر است.لطفا دقت فرمائید)

  • محسن جهان بین
  • ۴ اسفند ۱۳۸۹ ۰۹:۵۳
  • 0
    1

با توجه به نبودن این رشته تخصصی در استان و نیاز این شرکت به این گرایش. متاسفانه اینجانب که فارغ التحصیل دانشگاه دولتی میباشم باید بیکار .....


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 10000  

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی می‌باشد.