English
شنبه، ۵ خرداد ۱۳۹۷, ۰۲:۴۵
به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

حدود خدمات و شرح وظایف مهندس مشاور

 این که مهندسان مشاور چه نقش و وظیفه ای در چرخه فعالیت صنعت برق دارند و حضور آنها چه منافعی دارد ، نظر عده ای از متخصصان این صنعت را به خود جلب کرده است . برای شناخت خدمات و وظایف گروه مهندسان مشاور ، مراحل انجام کار آن ها بشرح زیر آورده می شود .
لازم به توضیح است که وظایف تشریح شده مربوط به مهندسان مشاوری است که مشاوره طرحهای عمرانی را برای کارفرما انجام می دهند و حدود خدمات و شرح وظایف مهندسین مشاور که عهده دار وظیفه مشاوره برای پیمانکاران می باشند متفاوت خواهد بود.
مرحلة اول – مطالعات مقدماتی
مرحلة‌دوم – انجام مطالعات تفصیلی و تهیه اسناد مناقصه
مرحلة سوم – انجام مناقصه و نظارت
 
مرحلة اول : مطالعات مقدماتی
مطالعات مقدماتی شامل دو قسمت اساسی است :
الف – شناسایی و بررسی اولیه
ب - تهیه طرح مقدماتی
 
الف – شناسایی و بررسی اولیه
1-   مذاکره و تبادل نظر با کارفرما و کسب اطلاعات از نیازمندی های طرح
2-   مطالعه و بررسی نیازمندیهای کنونی و آتی طرح
3- تحقیق و بررسی در مورد مصالح ساختمانی محلی ، لوازم و تجهیزات و تأسیسات ، نیروی انسانی و همچنین پیش بنیی نوع مصالح اصلی و تأسیسات ساختمان که مورد استفاده قرار خواهد گرفت .
4-   تعیین فضاهاوسطوح لازم،مقیاس‌ها وروابط بین قسمت ها و اجزاء تشکیل دهنده‌طرح
5-   تهیه نقشه های شماتیک
6-   تهیه یک برآورد اولیه از هزینه اجرای طرح
ب - تهیه طرح مقدماتی
1- بــررسی راه حل های مختلف و تعیین بهترین و مناسب ترین آن ها با توجه بــه اعتباراتی که برای اجرای طـرح پیش بینی شده است در این بررسی باید نهایت کوشش برای صرفه جویی صورت گیرد.
2- مهندس مشاور در طرح مقدماتی باید نیازهای کنونی را تعیین کرده و طرح مقدماتی را که شامل این قسمت ها است تنظیم و برای تصویب کارفرما تسلیم کند :
الف – اطلاعات دربارة نیاز های کنونی و گزارش توجیهی دربارة طرح پیشنهادی شده
ب - ذکر مشخصات اصلی اجزای طرح و تنظیم صورت برآورد هزینه با توجه به حدود خدمات موضوع قرارداد
ج   - نقشه های مربوط به طرح مقدماتی
د   - گزارش ضمیمه از قبیل نتایج آزمایش های خاک ، آب ، آبده چاه و...
هـ   - زمان تقریبی لازم برای اجرای مراحل مختلف طرح و برنامه در مرحله دوم
تذکر : هنگام تنظیم طرح مقدماتی ، تأمین هماهنگی طرح با سایر طرح های مشابه و همچنین توسعه آینده مراعات خواهد شد . در ضمن در موقع تنظیم طرح مقدماتی باید کمیت و کیفیت نیروی انسانی در حوزه عملیات طرح مربوط چه از نظر اجرای طرح و چه از نظر بهره برداری آینده مورد توجه مشاور قرار گیرد و توصیه لازم را به کارفرما بکند.
 
مرحلة دوم : انجام مطالعات تفصیلی و تهیه اسناد مناقصه
خدمات و وظایف مهندس مشاور در مرحله دوم به این شرح است :
1- بررسی کامل و جامع دربارة مصالح و سایر منابع محلی و مسایل مربوط به زمین شناسی ، هواشناسی ، آب آشامیدنی ، آب های زیرزمینی ، تأمین و توزیع برق ، شبکه فاضلاب و سوخت و سایر شرایط مهم عمومی و محلی که برای تهیه پروژه و اخذ تصمیم راجع به خصوصیات آن لازم است.
2-   تهیه مشخصات فنی عمومی و خصوصی و تهیه جدول مقادیر کار
تبصرة 1- مهندس مشاور باید مشخصات فنی را طوری تنظیم کند که لااقل سه پیمانکار یا سازنده یا پیشنهاد دهنده ، بتوانند در مناقصه شرکت کنند.
تبصرة 2- مهندس مشاور همچنین باید در مورد تجهیزات در شرایط پیمان متذکر شود که نظارت بر ساخت و آزمایش محصول ، باید به وسیلة کارفرما یا مؤسسات فنی دارای صلاحیت که به عنوان نماینده کارفرما انتخاب می شوند انجام شود و پیمانکار موظف به همکاری در این خصوص است .
تبصرة 3 – در شرایط مناقصه بایددستور داده شود که پیشنهاد دهندگان در مناقصه برنامه کلی کار خود را که بعداً‌ با توافق بین کارفرما و مهندس مشاور و پیمانکار قابل اصلاح خواهد بود به ضمیمه اسناد مناقصه تنظیم کنند .
 
مرحلة سوم : انجام مناقصه و نظارت
شروع مرحله مناقصه و نظارت با ابلاغ کتبی کارفرما خواهد بود . این مرحله خود شامل سه قسمت اساسی است :
اول- انجام مناقصه و تعیین پیمانکار یا پیمانکاران
دوم – نظارت بر اجرای کار
سوم – نظارت در دوره نگهداری
 
اول – انجام مناقصه و تعیین پیمانکار یا پیمانکاران
الف – مهندس مشاور موظف است پس از دریافت دستور کتبی کارفرما مبنی بر شروع مرحله مناقصه و نظارت با رعایت کلیه مقررات معمول ، تشریفات انتخاب ، دعوت از پیمانکاران برای مناقصه ، قیاس پیشنهادات ، تهیه گزارش توجیهی نتیجه مناقصه و تعیین برنده را براساس دستورالعمل های مربوطه به این ترتیب انجام دهد :
1- در مورد شرکت های واجد صلاحیت تحقیق کرده با سازمان های ذیصلاح و کارفرما در انتخاب پیمانکاران همکاری کند.
2-   در مهلت مقرر به پیمانکاران انتخاب شده برای شرکت در مناقصه ها دعوتنامه بفرستد.
3- نسخه های کافی از اسناد مناقصه را به شرکت های دعوت شده بدهد . ( بهای اسناد مناقصه که مهندس مشاور به شرکت کنندگان در مناقصه می فروشد با موافقت قبلی کارفرما تعیین خواهد شد ).
4- در صورت مراجعه اطلاعات اضافی و توضیحات کافی را در اختیار شرکت کنندگان در مناقصه قرار دهد (‌اطلاعات اضافی باید در اختیار تمام شرکت کنندگان گذاشته شود).
5-   اصلاحیه های لازم برای اسناد مناقصه را پس از دریافت مصوبه لازم ، صادر کند.
6-   در کمیسیون های مختلف مربوط به مناقصه شرکت کند.
7-   از وضع پیشرفت مناقصه گزارش تهیه کرده و ارایه کند.
8-   با کارفرما در مذاکره با برنده مناقصه همکاری کند.
ب - کارفرما پس از بررسی گزارش مشاور ، برنده مناقصه را تعیین و اعلام می کند و پس از آن مهندس مشاور نسخه های پیمان و پیوست های آن را صادر می کند.
ج   - کارفرما پس از امضای پیمان ، نسخه هایی از آن را به مشاور برای مبادله با پیمانکار می دهد.
 
دوم – نظارت بر اجرای کار
1-   مهندس مشاور باید برنامه تفصیلی اجرایی پیشنهادی پیمانکار را که باید براساس برنامه کلی کارباشد پس از رسیدگی و اصلاح و تأیید کارفرما به پیمانکار ابلاغ کند .
2- مهندس مشاور باید طبق نقشه ها و مدارک ، اراضی و نقاط اصلی کار را ضمن صورت مجلس به پیمانکار تحویل دهد.
3- مهندس مشاور باید نقشه ها ، محاسبات ، طراحی ها و روش های آزمایش مربوط به تجهیزات مختلف موضوع پیمان را قبل از اقدام پیمانکار به سفارش ، رسیدگی و تأیید کند و مطمئن شود که مارک محصولات و مشخصات آن ها با مشخصات تجهیزاتی که پیمانکار به ضمیمه پیشنهاد خود ارایه کرده است یکسان باشد.
4- مهندس مشاور هنگام تحویل تجهیزات به کارگاه و نصب آن ها موظف است آن ها را بازرسی کرده و آن ها را از نظر کیفیت و کمیت با مشخصات تأیید شده قبلی تطبیق دهد.
5-   باید از تمام دستورها و مکاتبه ها با پیمانکار و نقشه ها نسخه ای برای کارفرما بفرستند.
6- مهندس مشاور باید نظارت کار را با کارکنان خود که به طور مرتب تمام فعالیت ها را بازدید می کنند انجام دهد . مطابق بودن عملیات پیمانکاران را با مشخصات منضم به قرارداد نظارت کند و تصدیق کند که کار طبق مشخصات انجام شده است.
7- مشاور موظف است پس از اندازه گیری کارهای انجام شده صورت وضعیت های تهیه شده از سوی پیمانکاران و نیز تعدیل صورت وضعیت ها را رسیدگی و گواهی کند.
8- مشاور موظف است گزارش های تفصیلی و جامع ماهیانه از جریان عملیات را به همراه نمودارهای لازم و صورت هزینه های انجام شده و برآورد مبالغ مورد نیاز برای اتمام بقیه کارها تهیه و تنظیم کرده و ارایه دهد.
9- مشاور موظف است بر قراردادهای پیمانکاران جزء در هماهنگی با برنامه زمان بندی کلی پروژه نیز نظارت و دقت کافی داشته باشد.
10- مشاور موظف است فعالیت های پیمانکاران را در مقاطع مختلف ارزیابی کرده و در صورت هماهنگ نبودن آن ها با زمان بندی پروژه اخطاریه کتبی برای پیمانکاران صادر کند.
11- کمک و همکاری حین اجرای عملیات با کارفرما برای حل و فصل دعاوی و اختلافاتی که ممکن است بر اثر اجرای قراردادهای مربوط بین پیمانکار و کارفرما در زمان اجرای عملیات به وجود آید.
12- مهندس مشاور پس از اطمینان از این که عملیات موضوع قرارداد با پیمانکاران طبق مفاد قرارداد مربوط به پایان رسیده و قابل تحویل است تحویل موقت یا قطعی را پیشنهادمی کند ودر کمیسیونی که برای تحویل تشکیل خواهد شد شرکت می کند .
13- مهندس مشاور پس از پایان کار و انجام تشریفات تحویل موقت ، صورت وضعیت قطعی را که به وسیلة پیمانکار تهیه شده و شامل تمام محاسبه ها و اندازه گیری های نهایی و سایر مدارک لازم است رسیدگی و به کارفرما می دهد.
14-   تهیه گزارش نهایی طرح
 
 
 
 
سوم – وظایف مهندس مشاور در دوره نگهداری
1- نظارت بر عملیات انجام شده در صورت لزوم وانجام آزمایش های لازم برای اطمینان از درستی انجام کارها و رضایت بخش بودن نتیجه ها و نیز رفع به موقع معایب و صدور گواهینامه های لازم
2-   تهیه و تسلیم گزارش های لازم در دوران نگهداری
3-   ترتیب آزمایش نهایی کارها و تشکیل کمیسیون تحویل قطعی و شرکت در آن
4-   صدور گواهی نامه های تحویل قطعی و تکمیل نهایی کارها
5- تأیید نقشه های اصلاحی کارهای انجام شده که براساس اصلاحات اعمال شده در دوران نگهداری از طرف پیمانکار ارایه خواهد شد و تحویل آن به کارفرما
۱۲ شهریور ۱۳۸۶ ۱۱:۵۸

نظرات کاربران (مسئولیت درج شماره تماس در صورت ایجاد مزاحمت تلفنی، با کاربر است.لطفا دقت فرمائید)

 • امین خیل نژاد
 • ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ ۱۲:۵۰
 • 1
  7

باعرض سلام وخسته نباشید اینجانب امین خیل نژاد دارای مدرک کارشناسی برق قدرت و سابقه کار درپستهای فشار قوی درخواست همکاری از کارفرمایان محترم رادارم .

 • ebrahim_niazy
 • ۴ تیر ۱۳۸۹ ۰۸:۴۱
 • 2
  0

با سلام بنده کارشناس مهندسی برق قدرت هستم و جویای کار! به تازگی پیشنهادی برای نظارت خط انتقال داشتم،اما نمی دانم این کار چه وظایف و مسولیت هایی را شامل می شود.خواهشمندم در صورت امکان بنده را راهنمایی فرمایید: ebrahim_niazy@yahoo.com

 • hatami
 • ۲۲ شهریور ۱۳۸۹ ۲۱:۳۱
 • 0
  0

با سلام در صورت امکان وظایف یک ناظر را هم در سایت قرار دهید زیرا بیشتر پروژه ها مشاورین نقش ناظر را هم دارند. با تشکر

 • هادی یونسی
 • ۱۳ اسفند ۱۳۸۹ ۱۸:۲۸
 • 0
  2

با سلام اینجانب فوق لیسانس برق قدرت دارم و جویای کار همچنین درخواست راهنمایی در مورد مدلسازی بار برای نصب ups دارم.

 • ناشناس
 • ۳۰ خرداد ۱۳۹۰ ۲۰:۴۸
 • 0
  0

با سلام اینجانب دارای تجربیاتی در زمینه نظارت نوسازی وبهربرداری وطراحی شبکه توزیع درمناطق برق وامورمهندسی ونظارت عالیه برق تهران وکرج میباشم وآماده همکاری با آن توزیع محترم میباشم. mikaili1351@yahoo.com

 • محمد هادی عرفانی
 • ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ ۱۳:۳۱
 • 0
  0

فقط خواستم تشکر کنم از مطالب خوبتون. ممنون.

 • مهدی قاسمی
 • ۱ اسفند ۱۳۹۰ ۱۶:۳۷
 • 0
  1

بسمه تعالی مهدی قاسمی مهندسی عمران 10 سال سابقه کارهای عمرانی متولد 1/10/53 فارغ التحصیل 1380 ساکن :مازندران ساری اماده همکاری شرکت فولاد ساختمان 1/8/81 شرکت مشاوری طرح وابداع ناظر و طراح شرکت دخانیات مازندران دفتر فنی شرکت مشاور پارس جویاب ناظر شرکت بارز
ساز سمنان واب فاضلاب ساری شرکت مشاور نقش اوران طوس طراحی ونظارت اداره گاز شرکت مشاور سیبا نقش طوس طراحی ونظارت اداره گاز نرم افزار sap2000 etabs2000 safe2000 cad2000 همراه 09111539664

 • هاشمی
 • ۱۴ اسفند ۱۳۹۰ ۲۰:۳۹
 • 0
  1

با سلام یک سوال داشتم: در حدود خدمات و شرح وظایف مهندس مشاور، در مرحلة اول : مطالعات مقدماتی، در بند - د- آمده است د - گزارش ضمیمه از قبیل نتایج آزمایش های خاک ، آب ، آبده چاه و... در این بند هزینه ی آزمایشات بعهده ی کارفرما می باشد یا مهندسین مشاور؟ mh_hashemi@yahoo.com

 • ساسان
 • ۲۸ اسفند ۱۳۹۰ ۲۰:۲۷
 • 0
  6

در پروژه ای ناظرمقیم بودم و طبق مشخصات فنی پروژه اجرا و تمام شده است. پروژه در زمان بهره برداری نشست و به یک سمت متمایل شده است. بررسی ها نشان داده که خاک در لایه های زیرین مشکل دارد و مشاور طرح نیز آزمایشات خاک انجام نداده است. آیا مسئولیتی متوجه من است؟

 • هادی اسلامی
 • ۹ آذر ۱۳۹۲ ۱۸:۱۳
 • 1
  3

با توجه به ضرورت بکارگیری مهندسین مشاور در پروژه های عمرانی ، متاسفانه از تاریخ 92/3/1 در آب و فاضلاب روستایی استان مازندران کلیه ناظرین را اخراج نموده اند و هیچگونه نظارتی بر پروژه ها انجام نمی شود و ظاهراً نظارت بر پروژه ها توسط خود پیمانکاران انجام
می شود و این تاسف بار است که سرمایه های بیت المال با کیفیت بسیار بسیار بد توسط پیمانکاران حیف و میل می شود .


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 10000  

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی می‌باشد.